• Ciele fyziky

    • Ciele vyučovania fyziky:

      

     l  vo všetkých študijných odboroch:

     Cieľom vyučovania fyziky  je fyzikálne vzdelanie žiakov aj študentov, ktoré podporuje ich  intelektuálny rozvoj a samostatné myslenie. Vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie žiakov v prírodných i technických vedách, ich uvedomelý postoj k prírode, k sebe samému a konanie v určitých spoločenských situáciách. 
     Cieľom je tiež
     naučiť študentov využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri rôznych praktických činnostiach a experimentoch.

     Fyzika napomáha rozvíjať u študentov nielen logickosť, samostatnosť a tvorivosť, ale učí ich aj riešiť problémové  úlohy, či formovať do uceleného systému vedomosti o jej zákonitostiach. Venuje pozornosť presnému a jasnému formulovaniu myšlienok na základe osvojenej odbornej terminológie, presnému popisu javov a overovaniu hypotéz. Učí ich tiež využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach a pri experimentoch, hľadať súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky súčasťou kultúry ľudstva.

     Radosť z uvažovania a z chápania je najkrásnejším darom prírody.
                                                                                                                                 Albert Einstein