• Všeobecné informácie

    • APLIKOVANÁ EKONÓMIA

       


       

      

      

      

      

      

     Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov.

      Tento learning-by-doing program pozostáva z 3 základných pilierov - teóriaštudentská firma a konzultant. Tie môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími projektami.

     Teória

     Teóriu vyučujú učitelia prostredníctvom interaktívnej online učebnice, ktorá pomáha študentom pochopiť cez príklady z praxe základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.

     Študentská firma

     Teoretické vedomosti si študenti osvojujú priamo v praxi – pod vedením učiteľa a konzultanta si zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Takto preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu školského roka sa zoznamujú s praktickou stránkou podnikania a riadením firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Samotná firma nie je fiktívnou záležitosťou, študenti pracujú s reálnymi peniazmi ponúkajú reálne výrobky a služby

     Konzultant

     Pre priblíženie reálneho ekonomického obrazu sú v programe zapojení dobrovoľní konzultanti  odborníci z podnikateľského a manažérskeho prostredia. Konzultant navštevuje študentov v škole, delí sa s nimi o svoje skúsenosti, pomáha pri vedení ich študentskej firmy a dopĺňa teoretickú výučbu. Konzultant sa stáva pre študentov mentorom.

      Študenti sa naučia:

     • získať finančné prostriedky predajom akcií,
     • otvoriť a používať bankový účet,
     • spolupracovať pri realizovaní prieskumu trhu a vytváraní podnikateľského plánu,
     • vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu,
     • propagovať svoje výrobky a služby,
     • predávať svoje výrobky a služby,
     • spravovať firemné financie,
     • prezentovať na veľtrhu.
     Študenti získajú tieto podnikateľské zručnosti:
     • kreatívne myslenie a riešenie problémov,
     • sebadôveru,
     • komunikačné a prezentačné zručnosti,
     • schopnosť vyjednávať a rozhodovať,
     • tímovú prácu,
     • riadenie času, cieľov a rizík.