• SOČ

    • Stredoškolská odborná činnosť

      Cieľ

     Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi , rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov,  upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.             

      

     Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

     SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta.

     Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

      

     Vyhlasovanie súťažných prehliadok

     Vyhlasovateľom súťažných prehliadok  je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

      

     Organizácia súťažných prehliadok

     Súťaž sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác – riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodovednej, spoločenskovednej, z oblasti techniky a zdravotníctva.  Súťažné odbory sa každoročne aktualizujú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení,  ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok Ústredná komisia SOČ a Štátny inštitút odborného vzdelávania.Súťažné prehliadky sa konajú v školských, obvodných, krajských a celoštátnej prehliadke. Organizujú sa prevažne v školských objektoch.

      

     Riadenie súťaže

     Školské súťažné prehliadky riadi školská komisia vymenovaná riaditeľom školy. Krajské (prípadne obvodné) súťažné prehliadky riadi krajská (prípadne obvodná) komisia vymenovaná príslušným  KŠÚ.

     Celoštátnusúťažnú prehliadku riadi Ústredná komisia SOČ. Odborné hodnotiace komisie pracujú podľa Organizačného poriadku, vydaného Ústrednou komisiou SOČ.

      

     Organizácia a propagácia  Stredoškolskej odbornej činnosti v škole

     Za stredoškolskú odbornú činnosť v škole zodpovedá riaditeľ školy a organizačne ju zabezpečuje riaditeľom poverený učiteľ školy – metodik Stredoškolskej odbornej činnosti.

     Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre činnosť a propagáciu Stredoškolskej odbornej činnosti v škole. Vychádzajúc z pedagogicko-organizačných pokynov súťaže, považovať za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

      

     Odborné hodnotiace komisie

     Vo vyhlásených odboroch hodnotia súťažné práce minimálne trojčlenné odborné hodnotiace komisie.  Odborné hodnotiace komisie na základe návrhu príslušnej riadiacej komisie vymenúva:

     • Pre školské súťažné prehliadky – riaditeľ strednej školy
     • Pre krajské (obvodné) súťažné prehliadky – príslušný KŠÚ,  ktorý v príslušnom regióne riadi stredné školy
     • Pre celoštátnu súťažnú prehliadku – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

      

     Podmienky účasti

     Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

     Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia strednej školy, v ktoromkoľvek z odborov na základe vlastného záujmu s individuálnou alebo kolektívnou prácou. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

     • S riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne
     • S návrhom technického zariadenia, resp. časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
     • S návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím.

     Práce postupujú priamo zo školskej súťažnej prehliadky do krajskej ( prípadne obvodnej) súťažnej prehliadky. Najlepšie práce z nižšej súťažnej prehliadky postupujú do vyššej súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

     Zdroj ŠIOV

      

      

     AKTUÁLNE INFORMÁCIE

     Úloha

     Termín

     Zodpovednosť

     Školské kolo

     Do 8.3. 2023

     Koordinátor SOČ – PaedDr. Dušičková

     Nahratie prác do e-systému, uzatvorenie e-systému

     do 15.3.2023

     Koordinátor SOČ – PaedDr. Dušičková

     Súťažiaci

     Krajské kolo SOČ

     31.3.2023

     Krajská komisia SOČ

     SPŠ dopravná Košice

     Celoštátna prehliadka SOČ

     25. – 28. 4.2023

     SOŠ vinársko-ovocinárska

     Kostolná 3, Modra

      

      Neviete ako na to?

     Tu nájdete postup ako správne napísať prácu SOČ.

     Metodická príručka