• Anglický jazyk

   • 17 language quotes to turbocharge your learning ‹ GO Blog ...

     

    Vyučujúci:     Ing. J. Kačeňáková, PhD., Ing. Ľ. Burdzová, PhD. ,Mgr. J. Huppertová

    Ing. E. Kubínová, Mgr. K. Smetana

     

    Cieľom výučby ANJ je postupné osvojenie si jazyka, základných gramatických pravidiel a poznanie reálií krajín, ktorých jazyk sa žiaci učia. Dôraz sa kladie  predovšetkým na praktické  využitie  osvojených  kompetencií,   efektívnu komunikáciu, uvedomenie si a rešpektovanie kultúrnej a jazykovej rôznorodosti. V rámci jazykového vzdelávania sa snažíme našich žiakov pripraviť pre potreby dnešnej spoločnosti - používanie ANJ v osobnom a spoločenskom  živote.

     

    Požiadavky na vzdelávanie v ANJ vychádzajú zo spoločného Európskeho  referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania ANJ  a vedie žiakov k osvojeniu si hovorenej a písomnej podoby jazyka od úplných začiatkov až po úroveň zodpovedajúcu úrovni B1 alebo B2 podľa tohto rámca.

    V našej škole vzdelávanie v ANJ v odbore gymnázium smeruje ku dosiahnutiu úrovne B2 a v ostatných odboroch SŠŠ ku dosiahnutiu úrovne B1. 

     

    Cieľové požiadavky z ANJ – úroveň B1 a B2:

    https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/anglicky-jazyk_b1b2.pdf

     

    Hodnotenie a klasifikácia žiakov v ANJ podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

     

    Používané učebnice:

    * Sexta – oktáva a 1.- 4. ročník gymnázia: Maturita Solutions úrovne:  Pre - Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, YES Maturita Angličtina maturitná úroveň B2, Úspešná maturita anglický jazyk B2

     

    * 1.- 4. ročník iných odborov SŠŠ: Maturita Solutions úrovne:  Pre - Intermediate, Intermediate, YES Maturita Angličtina maturitná úroveň B1, Úspešná maturita anglický jazyk B1

     

    Študenti v maturitnom ročníku absolvujú hodiny Konverzácie v ANJ, ktoré sú zamerané hlavne  na prípravu na písomnú a ústnu formu maturitnej skúšky. Žiaci komunikujú v ANJ, prehlbujú si poznatky z gramatického učiva, pripravujú si seminárne práce, projekty, využívajú IKT, venujú sa testovaniu v ANJ, písaniu esejí, a pod..

     

    Pre študentov školy je tiež zabezpečená aktívna krúžková činnosť a konzultačné hodiny v ANJ.  Pre  osvojenie si ANJ sú naplánované filmové projekcie v anglickom jazyku , besedy so zahraničnými športovcami, lektormi,  jazykovo-poznávací pobyt v Anglicku, návšteva  divadelného predstavenia v ANJ, súťaž v písaní anglických esejí, súťaž JUVENES TRANSLATORES,  Európsky deň jazykov a pod..

    Naša škola každý rok organizuje školské kolo Olympiády v ANJ, ktorého víťazi postupujú do ďalšieho kola.

    Veľká pozornosť sa venuje študentom v rámci IUP (individuálneho učebného plánu). Naši učitelia CJ prostredníctvom konzultácií osobných alebo prostredníctvom sociálnych sietí počas pracovných dní, ale aj víkendov,  sú k dispozícii žiakom s IUP.

     

    Študenti školy ako vynikajúci športovci sa zúčastňujú majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, zahraničných turnajov a športových stretnutí v rámci Európy ako aj sveta, kde môžu aktívne využiť nadobudnuté znalosti ANJ.