• Nemecký jazyk

  •         

   Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko           

    

   Nemecký jazyk

   Vyučujúci :

   PhDr. Gabriela Jašková,CSc.

   Mgr. Alena Rapavá  

   Mgr. Blanka Rozložníková 

   Cieľom výučby cudzích jazykov je zvládnuť praktické používanie jazyka, osvojiť si základné gramatické pravidlá a poznať reálie krajín, ktorých jazyk sa študenti učia. Dôraz sa kladie predovšetkým na rozvoj  komunikatívnych zručností a schopností. V rámci jazykového vzdelávania sa snažíme našich žiakov pripraviť pre potreby dnešnej spoločnosti, na používanie CJ v osobnom a spoločenskom  živote.

   Požiadavky na vzdelávanie v cudzom jazyku vychádzajú zo spoločného Európskeho  referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov a vedie žiakov k osvojeniu si hovorenej a písomnej podoby jazyka od úplných začiatkov až po úroveň zodpovedajúcu úrovni B1- B2 .

   Všeobecným cieľom dosiahnuť najprv komunikačnú úroveň  A1, A2 – používateľ základného jazyka až úroveň B1,B2 -   samostatný používateľ podľa Cieľových požiadaviek maturantov z nemeckého jazyka.

   Študenti v štvrtom ročníku majú možnosť navštevovať hodiny „Konverzácie v cudzom jazyku“ , ktoré sú zamerané  na prípravu na písomné a ústne maturitné skúšky . Pre študentov školy je tiež zabezpečená aktívna krúžková činnosť a konzultačné hodiny.

   http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/nove/nemecky-jazyk-b1b2.pdf

   Nemecký jazyk : sa vyučuje v 1-4 ročníku strednej školy z učebnice DIREKT NEU 1,2

   V 6-9 ročníku z učbnice DEUTSCHMOBIL I, II, III.

    

    

   Už tradične organizuje  naša škola v decembri  Školské kolo olympiády NEJ. Nadaní študenti- víťazi školského kola postupujú do ďalších súťaží. Učitelia CJ sú pravidelne členmi porôt okresného kola olympiád v CJ.

   Naše úspechy

   V školskom roku 2018/2019  nás žiačka Anna Nathalia Jacková z 1.A triedy úspešne reprezentovala na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, umiestnila sa na prvom mieste a postúpila do krajského kola.

   V školskom roku 2016/2017 Viktóriia Vorovská z 1.A triedy úspešne reprezentovala na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, umiestnila sa na druhom mieste a postúpila do krajského kola.

   .