• Fyzika

  • Vyučujúci:

    

    Mgr. Danka Matejková (Fyz- Che)

    

   Charakteristika predmetu   

    

    Výučba fyziky sa podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky  a na základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied.

   Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným rozhodnutiam v občianskych  a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi problémami ako sú zdravie, životné prostredie, technický pokrok  a podobne. Rovnako dôležité je, aby pochopil kultúrne, spoločenské  a historické vplyvy na rozvoj vedy  a techniky. 

    

   Ciele vyučovania fyziky:

    

   Žiaci :

   • demonštrujú znalosť vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov
   • vyhodnotia zisky a nedostatky aplikácií vedy
   •  vyjadrujú myšlienky, argumenty, praktické skúsenosti z pozorovania
   • formulujú hypotézy
   • testujú hypotézu v podmienkach riadenia premenných veličín
   • riešia úlohy s úplne definovaným problémom, ako aj úlohy s neúplne definovaným problémom a neúplne definované úlohy
   • organizujú, prezentujú a vyhodnocujú dáta rôznymi spôsobmi

    

   Odkazy:

    

   -http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci--program/fyzika_g_4_5_r.pdf

   -http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/fyzika_g_8_r.pdf

   -http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/fyzika.pdf