• Hodnotenie na hodinách informatiky

    • Hodnotenie

     Žiak je v priebehu školského roka skúšaný ústnou alebo písomnou formou (teoretické témy) a samozrejme prácou pri počítači (praktické témy). Písomky sú oznamované vopred, dostatočnom predstihu. Ak sa žiak nemôže zúčastniť preskúšania (ústneho, písomného alebo praktického) z dôvodu absencie, dohodne sa s vyučujúcim na náhradnom termíne. Žiaci odovzdávajú projekty z jednotlivých oblastí (skicár, zoner callisto, word, excel, power point, programovací jazyk, web stránky) na ľubovoľnú tému, resp. podľa požiadaviek vyučujúcich. Náročnosť projektu odpovedá veku žiakov.

      

     V súlade s Metodickým pokynom MŠVVŠ SR č. 21/2011 upravujúcim postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR a v súlade s Metodickým pokynom MŠVVŠ SR č. 22/2011 upravujúcim postup hodnotenia žiakov základných škôl v SR s účinnosťou 1. mája 2011

     PK MFIT schválilo interný predpis, ktorý upravuje postup pri:

     a) hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov stredných škôl v predmetoch matematika, informatika, fyzika,

     b) celkovom hodnotení žiakov,

     c) komisionálnych skúškach.

      

     Hodnotenie a klasifikácia žiakov

     Ø Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov klasifikáciou.

     Ø Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

     1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 –nedostatočný.

     Ø  Učitelia jednotlivých predmetov zapisujú známky žiakov do klasifikačného hárka priebežne a do elektronickej žiackej knižky minimálne 2-krát mesačne.

     Ø  V prípade výrazného zhoršenia prospechu, správania alebo o častej absencii žiaka na vyučovaní daného predmetu informuje zákonného zástupcu triedny učiteľ na základe upozornenia vyučujúceho daného predmetu.

      

     Stupnica pri písomnom hodnotení žiakov:

     100 – 90% – výborný

     89,9%  – 75% – chválitebný

     74,9% – 50% – dobrý

     49,9% – 33% – dostatočný

     pod 33% – nedostatočný