• Informatika

    • Predmetová komisia Informatika a odborné predmety

     CHARAKTERISTIKA PREDMETU

      

     V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch.

      

     CIELE PREDMETU

     Žiaci

     • uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich spracovanie,
     • uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel,
     • logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,
     • poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov,
     • komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na webe,
     • poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,
     • rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy s nimi spojené,
     • rešpektujú intelektuálne vlastníctvo.

     Vzdelávací štandard predmetu pre osemročný vzdelávací program.

     Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu obrázkov a animácií,
     • hľadať, odhaľovať a opravovať chyby pri úprave obrázkov aj animácií,
     • kombinovať rôzne typy zdrojov grafiky,
     • skúmať nové nástroje v konkrétnom editore.

      

      

     Pojmy: oblasť, animácia

     Vlastnosti a vzťahy: obrázok ako štvorcová mriežka, priehľadnosť, obrázok v rastri, animácia ako postupnosť obrázkov, dĺžka trvania (dĺžka zobrazenia obrázkov na obrazovke)

     Procesy: kreslenie základných geometrických tvarov, používanie nástrojov na kreslenie, otáčanie, preklápanie a zmena veľkosti oblasti, zmena veľkosti papiera, spustenie a zastavenie animácie, krokovanie a prepínanie medzi obrázkami animácie, kreslenie obrázkov animácie, zmena poradia, vloženie a odstránenie obrázka z animácie

      

     Reprezentácie a nástroje – práca s textom

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu textu,
     • voliť vhodný nástroj na prácu s textom,
     • používať nástroje na vyhľadanie a nahradenie textu,
     • posudzovať vplyv formátovacích nástrojov a skrytých znakov na výsledný text a operácie s textom,
     • skúmať nové nástroje v konkrétnom editore.

      

      

     Pojmy: schránka, odrážky a číslovanie, tabuľka

     Vlastnosti a vzťahy: slovo ako skupina písmen, veta ako skupina slov, odsek ako skupina viet, medzery a oddeľovače, obrázok a text, formátovanie textu, písmo + typ, veľkosť, hrúbka a farba písma (t. j. zvýraznenia), zarovnanie odseku, obrázok ako súčasť textu, skryté značky ako súčasť textového dokumentu, obrázok ako súčasť textu, vplyv skrytých znakov na štruktúru aj výsledný vzhľad textu, znaky ako písmená, číslice, špeciálne znaky a symboly, text a hypertext (napr. na internete, v encyklopédii)

     Procesy: presúvanie, kopírovanie a vkladanie textu, vkladanie obrázkov zo súboru, kontrola pravopisu

      

     Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu prezentácií,
     • skúmať nové nástroje v konkrétnom editore.

      

      

     Pojmy: snímka, prezentácia, rozmiestnenie, pozadie, prechod medzi snímkami

     Vlastnosti a vzťahy: snímky a ich poradie – prezentácia

     Procesy: vytváranie prezentácie, vloženie novej snímky, vloženie textu, vloženie obrázku, spustenie a zastavenie prezentácie

      

     Reprezentácie a nástroje – práca s tabuľkami

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať konkrétne nástroje na prácu s tabuľkami.

      

      

     Pojmy: tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, adresa bunky

     Vlastnosti a vzťahy: adresa bunky ako pozícia bunky v tabuľke, vlastnosti bunky ako zarovnanie, farba, veľkosť, okraje bunky

     Procesy: pohyb (navigácia) v tabuľke (šípkami, klikaním), vpisovanie údajov, ich upravovanie a zvýrazňovanie

      

     Reprezentácie a nástroje – informácie

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • kódovať informáciu podľa pokynov do konkrétnej reprezentácie,
     • dekódovať informáciu z jednoduchých reprezentácií,
     • vyhľadávať a získavať informácie v informačnom systéme a databáze (knižnica, elektronický obchod, rezervácie lístkov...),
     • získavať informácie rôznych typov pomocou konkrétnych nástrojov (napr. zoskenovaním, odfotením, nahraním zvuku, videa, a pod.),
     • vyberať vhodné nástroje na spracovanie informácií (na vyhľadávanie a získavanie, spracovanie informácií a komunikovanie pomocou nástrojov).

      

     Vlastnosti a vzťahy: vzťahy medzi jednotlivými typmi informácie (grafika, text, čísla, zvuk)

      

     Reprezentácie a nástroje – štruktúry

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • orientovať sa v jednoduchej štruktúre – vyhľadávať a získavať informácie zo štruktúry podľa zadaných kritérií,
     • organizovať informácie do štruktúr – vytvárať a manipulovať so štruktúrami, ktoré obsahujú údaje a jednoduché vzťahy (tabuľky, grafy, postupnosti obrázkov, čísel, a pod.),
     • interpretovať údaje zo štruktúr – vyvodiť existujúce vzťahy zo zadaných údajov v štruktúre, prerozprávať informácie uložené v štruktúre vlastnými slovami.

      

      

     Pojmy: postupnosť, tabuľka (v zmysle frekvenčná, kódovacia, slovník, mriežka), riadok, stĺpec

     Vlastnosti a vzťahy: poradie objektov a ich pozícia v postupnosti, význam postupnosti, pozícia objektov v tabuľke, predchodca, nasledovník, sused, význam tabuľky

     Procesy: práca s grafovými štruktúrami (s mapou, labyrintom, sieťou), práca so stromovými štruktúrami (strom rozhodnutí, stratégií, turnajov, rodokmeň), zapisovanie a vyhľadávanie v jednoduchej štruktúre, zostavovanie štruktúry

      

     Komunikácia a spolupráca – práca s webovou stránkou

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • získavať informácie z webových stránok a používať ich vo svojich produktoch (rešpektovať autorské práva),
     • posudzovať účel webovej stránky.

      

      

     Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • diskutovať o výsledkoch vyhľadávania (či spĺňajú naše očakávania),
     • posudzovať správnosť vyhľadaných informácií (výstup vyhľadávania),
     • vyhľadávať a získavať textovú a grafickú informáciu podľa zadanej frázy na webe,
     • získavať z konkrétneho zdroja požadované výstupy, prostredníctvom presne zadaných inštrukcií
     • vyhľadávať rôzne typy informácií na webe.

      

     Pojmy: vyhľadávač

     Procesy: vyhľadávanie textov, stránok, obrázkov, videa, vyhľadávanie v mapách na internete

      

     Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na komunikáciu

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • zostavovať a posielať správu danému príjemcovi prostredníctvom konkrétneho e-mailového nástroja,
     • hľadať a zobrazovať prijatú správu od konkrétneho odosielateľa prostredníctvom konkrétneho e-mailového nástroja,
     • pripájať prílohu správy, zobrazovať prijatú prílohu prostredníctvom konkrétneho e-mailového nástroja,
     • zhodnocovať správnosť e-mailovej adresy.

      

     Pojmy: príloha, adresár

     Procesy: dodržiavanie netikety, preposlanie e-mailu, priloženie prílohy, odoslanie e-mailu viacerým adresátom naraz

      

     Algoritmické riešenie problémov – analýza problému

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • uvažovať o obmedzeniach, ktoré súvisia s riešením úlohy,
     • identifikovať opakujúce sa vzory,
     • uvažovať o hraničných prípadoch (na úrovni cyklov),
     • rozhodovať o pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia (výroku),
     • vyberať prvky alebo možnosti podľa pravdivosti tvrdenia,
     • popisovať vzťahy medzi informáciami vlastnými slovami,
     • uvádzať kontra príklad, v ktorom niečo neplatí, nefunguje,
     • uvažovať o rôznych riešeniach.

      

     Vlastnosti a vzťahy: platí – neplatí, a/alebo/nie (neformálne)

     Procesy: krokovanie sekvencie a opakovania, rozhodovanie o pravdivosti tvrdenia

      

     Algoritmické riešenie problémov – jazyk na zápis riešenia

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať jazyk na popis riešenia problému – aplikovať pravidlá, konštrukcie jazyka.

      

      

     Vlastnosti a vzťahy: chybný zápis, konštrukcie jazyka ako postupnosti príkazov

     Procesy: zostavovanie programu v jazyku na zápis algoritmov, spustenie programu

      

     Algoritmické riešenie problémov – pomocou postupnosti príkazov

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • riešiť problém skladaním príkazov do postupnosti,
     • aplikovať pravidlá konštrukcie jazyka pre zostavenie postupnosti príkazov,
     • interpretovať postupnosť príkazov,
     • hľadať chybu v postupnosti príkazov a opraviť ju.

      

      

     Pojmy: príkaz, parameter príkazu, postupnosť príkazov

     Vlastnosti a vzťahy: ako súvisia príkazy, poradie príkazov a výsledok, pravidlá jazyka pre zostavenie sekvencie príkazov

     Procesy: zostavenie a upravenie príkazu/príkazov, vyhodnotenie postupnosti príkazov, úprava sekvencie príkazov (pridanie, odstránenie príkazu, zmena poradia príkazov)

      

      

     Algoritmické riešenie problémov – pomocou cyklov

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • rozpoznať opakujúce sa vzory pri riešení zadaného problému,
     • rozpoznať, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, počas a po skončení cyklu,
     • stanovovať počet opakovaní pomocou hodnoty,
     • riešiť problémy, ktoré vyžadujú známy počet opakovaní,
     • zapisovať riešenie problému s cyklom pomocou jazyka,
     • interpretovať algoritmy s cyklami.

      

     Pojmy: opakovanie, počet opakovaní, telo cyklu

     Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí počet opakovaní s výsledkom

     Procesy: zostavovanie, upravovanie tela cyklu, nastavenie počtu opakovaní

      

     Algoritmické riešenie problémov – interpretácia zápisu riešenia

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • realizovať návod, postup, algoritmus riešenia úlohy – interpretovať ho, krokovať riešenie, simulovať činnosť vykonávateľa.

      

     Vlastnosti a vzťahy: jazyk – vykonanie programu

     Procesy: krokovanie, čo sa deje v počítači v prípade chyby v programe

      

     Algoritmické riešenie problémov – hľadanie, opravovanie chýb

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • rozpoznať, že program pracuje nesprávne,
     • hľadať chybu vo vlastnom nesprávne pracujúcom programe a opraviť ju,
     • interpretovať návod, v ktorom je chyba,
     • diskutovať a argumentovať o správnosti riešenia (svojho aj cudzieho),
     • diskutovať o rôznych postupoch a výstupoch riešenia (porovnávať riešenia konkrétneho problému od rôznych žiakov z hľadiska dĺžky výsledku, trvania, veľkosti kódu/zápisu),
     • dopĺňať, dokončovať, modifikovať rozpracované riešenie,
     • navrhovať vylepšenie riešenia.

      

     Vlastnosti a vzťahy: chyba v postupnosti príkazov (zlý príkaz, chýbajúci príkaz, vymenený príkaz alebo príkaz navyše), riešenie, ktoré lepšie spĺňa stanovené kritérium v zadanom probléme

     Procesy: hľadanie chyby

      

     Softvér a hardvér – práca so súbormi a priečinkami

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • ukladať produkt do súboru,
     • otvárať rozpracovaný produkt zo súboru,
     • orientovať sa v konkrétnej štruktúre priečinkov,
     • používať nástroj na manipuláciu so súbormi a priečinkami,
     • presúvať, mazať, premenúvať súbory.

      

     Pojmy: súbor, priečinok

     Vlastnosti a vzťahy: v súbore je uložený nejaký obsah, rôzne typy súborov pre rôzne typy informácií (súbor s obrázkom, súbor s textom, súbor s tabuľkou), odpadkový kôš

     Procesy: vytvorenie, ukladanie dokumentov

      

     Softvér a hardvér – práca v operačnom systéme

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať rôzny aplikačný softvér, ktorý je primeraný veku.

      

      

     Vlastnosti a vzťahy: schránka ako miesto na krátkodobé uchovávanie alebo prenášanie údajov

     Procesy: používanie školského vzdelávacieho softvéru, práca s digitálnou učebnicou a encyklopédiou

      

     Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • pracovať s pamäťovými zariadeniami – prenášať, ukladať, kopírovať informácie.

      

      

     Vlastnosti a vzťahy: programy spracovávajú údaje a pomáhajú nám riešiť problémy (program ako nástroj na kreslenie, písanie, počítanie, evidovanie údajov, ktorý vie pracovať iba s určitými typmi údajov, určitými typmi súborov), klávesnica, myš a obrazovka ako zariadenia na komunikáciu s počítačom, pamäťové zariadenia (napr. CD, HD, USB-kľúč) ako médiá/zariadenia na prenos a uchovanie informácií

      

     Softvér a hardvér – práca v počítačovej sieti a na internete

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • orientovať sa v konkrétnych miestach v sieti,
     • používať nástroje na zdieľanie (kopírovanie, prenášanie) súborov v rámci počítačovej siete,
     • rozlišovať súbory, ktoré sú uložené na sieti a súbory vo vlastnom počítači,
     • ukladať súbory do svojho počítača z internetu, zo sieťového disku,
     • nahrávať súbory na sieťový disk,
     • rozlišovať e-mailovú a webovú adresu.

      

     Pojmy: sieť

     Vlastnosti a vzťahy: lokálne súbory vo vlastnom počítači a súbory na sieti, sieťovom disku, cesta (adresa) ako zápis, ktorý identifikuje počítač, počítačová sieť ako prepojenie počítačov a zariadení, internet ako celosvetová počítačová sieť

     Procesy: sťahovanie a posielanie súborov

      

     Softvér a hardvér – práca proti vírusom a špehovaniu

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • akceptovať, že nemá sťahovať a spúšťať neznáme, pochybné aplikácie.

      

      

     Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý softvér, špehovanie ako nepovolená aktivita softvéru alebo webových stránok

      

     Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • diskutovať o rizikách na internete,
     • aplikovať pravidlá pre zabezpečenie údajov, aplikácií (aj e-mailu) proti neoprávnenému použitiu,
     • diskutovať o počítačovej kriminalite,
     • diskutovať o dôveryhodnosti informácií na webe.

      

     Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý softvér, dôveryhodnosť získaných informácií, riziká na internete a sociálnych sieťach

     Procesy: šírenie počítačových vírusov a spamov, bezpečné a etické správanie sa na internete, činnosť hekerov

      

     Informačná spoločnosť – digitálne technológie v spoločnosti

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • diskutovať o využití konkrétnych nástrojov digitálnych technológií pri učení sa iných predmetov,
     • diskutovať taktiež o tom, ako pomáhajú učiteľovi – ako pomáhajú žiakovi.

      

      

     Vlastnosti a vzťahy: spoločnosť a sociálne siete, digitálne technológie okolo nás, digitálne technológie ako nástroje pre výpočet, komunikáciu, navigáciu, doma, v škole, v práci rodičov, v obchode, digitálne technológie a hry, film, hudba

     Procesy: používanie nástrojov na vlastné učenie sa, zábavu a spoznávanie

      

     Informačná spoločnosť – legálnosť používania softvéru

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • diskutovať o princípoch dodržiavania základných autorských práv.

      

      

     Vlastnosti a vzťahy: autorské právo a jeho vzťah k autorovi, dielu a použitiu, legálnosť a nelegálnosť používania softvéru a informácií (texty, obrázky, hudba, filmy, a pod.)

      

      

     Stredná športová škola – Informatika – odbor gymnázium – šport, ročníky: IV.X, VIII.OA

     Stredná športová škola – Informatika – odbor športové gymnázium, ročníky: I.XG, II.XG, III.XG


     CHARAKTERISTIKA PREDMETU

     Poslaním výučby informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t. j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo výučbe iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život občanov v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.

      

     CIELE PREDMETU

     Žiaci

     • pracujú v prostredí bežných aplikačných programov, efektívne vyhľadávajú informácie uložené na pamäťových médiách, alebo na sieti,
     • komunikujú cez sieť,
     • rozvíjajú svoje schopnosti kooperácie a komunikácie,
     • nadobúdajú schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,
     • rozvíjajú svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a snažia sa o sebavzdelávanie,
     • rešpektujú intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov i aplikácií.

      

     Vzdelávací štandard predmetu pre štvorročný vzdelávací program a ročníky 5. – 8. (osemročného štúdia)

      

     • Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • kombinovať rastrové, vektorové obrázky a texty,
     • vytvárať grafické produkty pri realizácii svojich projektov,
     • navrhovať a hodnotiť postupnosť grafických operácií.

      

     Pojmy: rastrová a vektorová grafika

     Vlastnosti a vzťahy: vektorový obrázok ako zoskupenie objektov

     Procesy: tvarovanie, transformácia a usporiadanie objektov

      

     • Reprezentácie a nástroje – práca s textom

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • kombinovať texty a iné objekty (grafiku, tabuľky, a pod.),
     • využívať nástroje na prácu s textom pri realizácii svojich projektov,
     • navrhovať a hodnotiť postupnosť operácií pri práci s textom.

      

     Vlastnosti a vzťahy: štýl ako nástroj na formátovanie textu

     Procesy: revidovanie dokumentov (komentovanie, sledovanie zmien), úprava štýlov, príprava dokumentu na publikovanie

      

     • Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať nástroje na tvorbu a úpravu prezentácií pri prezentovaní svojich projektov,
     • posudzovať výhody a nevýhody rôznych nástrojov na tvorbu prezentácií,
     • navrhovať a hodnotia postupnosť operácií pri práci s prezentáciami.

      

     Procesy: nastavovanie efektov, reagovanie na udalosti

      

     • Reprezentácie a nástroje – práca s multimédiami

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať multimediálne nástroje pri realizácii svojich projektov,
     • posudzovať výhody a nevýhody rôznych nástrojov na manipuláciu s multimédiami,
     • navrhovať a hodnotia postupnosť operácií pri práci s multimédiami.

      

     Vlastnosti a vzťahy: vplyv časovej osi na výsledný produkt

     Procesy: manipulovanie s objektmi na časovej osi

      

     • Reprezentácie a nástroje – práca s tabuľkami

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • využívať tabuľkový editor pri riešení problémov,
     • zostavovať výrazy s operáciami, podmienkami a funkciami,
     • prezentovať údaje z tabuliek (napr. pomocou grafu),
     • interpretovať súvislosti (t. j. údaje a výrazy) v tabuľkách,
     • hľadať, odhaľovať a opravovať chyby pri práci s tabuľkami a výpočtami.

      

     Pojmy: tabuľka, vzorec, podmienka, funkcia

     Vlastnosti a vzťahy: vzorce ako vzťah viacerých buniek, graf ako vizualizácia a prezentácia údajov

     Procesy: vloženie funkcie (suma, priemer), vyhodnotenie výrazu, vloženie grafu

      

     • Reprezentácie a nástroje – informácie

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • posudzovať vlastnosti informácií rôznych typov,
     • posudzovať rôzne reprezentácie pri spracovaní informácií,
     • kódovať informáciu do konkrétnej digitálnej reprezentácie,
     • dekódovať informáciu z konkrétnej digitálnej reprezentácie,
     • hodnotiť rozdiely medzi digitalizovanými a pôvodnými údajmi,
     • voliť vhodné nástroje na riešenie problému, na získanie a spracovanie informácií rôznych typov a na komunikovanie,
     • argumentovať pre voľbu nástrojov.

      

     Pojmy: bit, bajt, kilobajt, megabajt (násobky 1000), dvojková sústava, digitalizácia

     Vlastnosti a vzťahy: vzťahy medzi jednotlivými typmi informácií (grafika, text, čísla, zvuk), text a hypertext (napr. na internete, v encyklopédii, ...), formátovaný a neformátovaný text, vplyv reprezentácie na pamäť, stratová a bezstratová kompresia

     Procesy: prevod čísel do postupnosti bitov (dvojkovej sústavy) a späť, kódovanie textovej, zvukovej a obrazovej informácie

      

     • Reprezentácie a nástroje – štruktúry

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • organizovať informácie do štruktúr – vytvárať a manipulovať so štruktúrami, ktoré obsahujú údaje a vzťahy (tabuľky, grafy, postupnosti obrázkov, čísel, ...),
     • orientovať sa, vyhľadávať a získavať informácie zo štruktúry podľa stanovených kritérií,
     • voliť vhodnú štruktúru pre reprezentáciu informácie a zdôvodňovať ju (napr. kedy voliť čísla, alebo kedy meno a priezvisko evidovať v dvoch samostatných stĺpcoch v tabuľke, ...),
     • posudzovať vlastnosti operácií s rôznymi štruktúrami (napr. možnosť mazania, vkladania, vyhľadávania, ...),
     • interpretovať údaje zo štruktúr – odvodzovať vzťahy zo zadaných údajov v štruktúre, prerozprávať informácie uložené v štruktúre vlastnými slovami.

      

     Pojmy: postupnosť, tabuľka (frekvenčná, kódovacia, slovník, mriežka), strom (napr. priečinky a podpriečinky, nadriadený – podriadený, strom rozhodnutí, stratégií, turnajov, rodokmeň), graf (mapa, kto sa komu dovolá)

      

     • Komunikácia a spolupráca – prezentovanie informácií prostredníctvom webovej stránky

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať konkrétne nástroje na vytvorenie webovej stránky s požadovaným obsahom a formátom (napr. výsledky práce žiaka),
     • realizovať postup pre sprístupnenie/publikovanie stránky na webe.

      

     Vlastnosti a vzťahy: webová stránka ako miesto na prezentáciu a komunikáciu

     Procesy: úprava a formátovanie textu, obrázka, tabuľky, vkladanie odkazu (na vlastnú podstránku, inú stránku), zverejnenie stránky

      

     • Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • vyhľadávať a získavať informácie rôznych typov prostredníctvom zložených výrazov,
     • vyhľadávať a získavať informácie rôznych typov (napr. textové preklady, prevody jednotiek, kurzy, mapy, trasy),
     • hodnotiť vyhľadávanie (napr. správnosť a kvalitu vyhľadaných informácií, ako rýchlo boli nájdené, ...).

      

     Procesy: práca s informačnými systémami, prekladanie textov, vyhľadávanie miest a trás na mape

      

     • Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na spoluprácu a zdieľanie informácií

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať nástroje na zdieľanie a publikovanie informácií,
     • vytvárať a upravovať zdieľané produkty pomocou nástrojov na spoluprácu,
     • využívať nástroje na spoluprácu pri riešení problémov.

      

     Procesy: zdieľanie priečinkov a súborov na webe, paralelná práca s textom, obrazom, tabuľkami a prezentáciami

      

     • Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na komunikáciu

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • komunikovať pomocou nástrojov na interaktívnu a neinteraktívnu komunikáciu,
     • porovnávať klady a zápory interaktívnej a neinteraktívnej komunikácie,
     • voliť najvhodnejší nástroj na komunikáciu pre danú situáciu,
     • dodržiavať pravidlá netikety a elektronickej komunikácie.

      

     Vlastnosti a vzťahy: interaktívna a neinteraktívna komunikácia

     Procesy: komunikácia s jedným aj viacerými účastníkmi

      

     • Algoritmické riešenie problémov – analýza problému

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • identifikovať vstupné informácie zo zadania úlohy,
     • popisovať očakávané výstupy, výsledky, akcie,
     • identifikovať problém, ktorý sa bude riešiť algoritmicky,
     • formulovať a neformálne (prirodzeným jazykom) vyjadriť ideu riešenia,
     • uvažovať o vlastnostiach vykonávateľa (napr. korytnačka, grafické pero, robot, a pod.),
     • plánovať riešenie úlohy ako postupnosť príkazov vetvenia a opakovania.

      

     Vlastnosti a vzťahy: zadaný problém – vstup – výstup

     Procesy: rozdelenie problému na menšie časti, syntéza riešenia z riešení menších častí, identifikovanie opakujúcich sa vzorov, identifikovanie miest pre rozhodovanie sa (vetvenie a opakovanie), identifikovanie všeobecných vzťahov medzi informáciami

      

     • Algoritmické riešenie problémov – jazyk na zápis riešenia

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • používať jazyk na zápis algoritmického riešenia problému (používať konštrukcie jazyka, aplikovať pravidlá jazyka),
     • používať matematické výrazy pri vyjadrovaní vzťahov a podmienok,
     • rozpoznávať a odstraňovať chyby v zápise,
     • vytvárať zápisy a interpretovať zápisy podľa nových stanovených pravidiel (syntaxe) pre zápis algoritmov.

      

     Pojem: program, programovací jazyk

     Vlastnosti a vzťahy: zápis algoritmu a vykonanie programu, vstup – vykonanie programu – výstup/akcia

     Procesy: zostavenie programu, identifikovanie, hľadanie, opravovanie chýb

      

     • Algoritmické riešenie problémov – pomocou postupnosti príkazov

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • riešiť problém skladaním príkazov do postupnosti,
     • aplikovať pravidlá, konštrukcie jazyka pre zostavenie postupnosti príkazov.

      

      

     Pojmy: príkaz, parameter príkazu, postupnosť príkazov

     Vlastnosti a vzťahy: ako súvisia príkazy a výsledok realizácie programu

     Procesy: zostavenie a úprava príkazov, vyhodnotenie postupnosti príkazov, úprava sekvencie príkazov (pridanie, odstránenie príkazu, zmena poradia príkazov)

      

     • Algoritmické riešenie problémov – pomocou nástrojov na interakciu

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • rozpoznávať situácie, kedy treba získať vstup,
     • identifikovať vlastnosti vstupnej informácie (obmedzenia, rozsah, formát),
     • rozpoznávať situácie, kedy treba zobraziť výstup, realizovať akciu,
     • zapisovať algoritmus, ktorý reaguje na vstup,
     • vytvárať hypotézu, ako neznámy algoritmus spracováva zadaný vstup, ak sú dané páry vstup–výstup/akcia.

      

     Vlastnosti a vzťahy: prostriedky jazyka pre získanie vstupu, spracovanie vstupu a zobrazenie výstupu

     Procesy: čakanie na neznámy vstup – vykonanie akcie – výstup, následný efekt

      

     • Algoritmické riešenie problémov – pomocou premenných

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • identifikovať zo zadania úlohy, ktoré údaje musia byť zapamätané, resp. sa menia (a teda vyžadujú použitie premenných),
     • riešiť problémy, v ktorých si treba zapamätať a neskôr použiť zapamätané hodnoty vo výrazoch,
     • zovšeobecniť riešenie tak, aby fungovalo nielen s konštantami.

      

      

     Pojmy: premenná, meno (pomenovanie) premennej, hodnota premennej, operácia (+, -, *, /)

     Vlastnosti a vzťahy: pravidlá jazyka pre použitie premennej, meno premennej – hodnota premennej

     Procesy: nastavenie hodnoty (priradenie), zistenie hodnoty (použitie premennej), zmena hodnoty premennej, vyhodnocovanie výrazu s premennými, číslami a operáciami

      

     • Algoritmické riešenie problémov – pomocou cyklov

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • rozpoznávať opakujúce sa vzory,
     • rozpoznávať, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, počas aj po skončení cyklu,
     • riešiť problémy, v ktorých treba výsledok získať akumulovaním čiastkových výsledkov v rámci cyklu,
     • riešiť problémy, ktoré vyžadujú neznámy počet opakovaní,
     • riešiť problémy, v ktorých sa kombinujú cykly a vetvenia,
     • stanoviť hranice a podmienky vykonávania cyklov.

      

     Pojmy: opakovanie, počet opakovaní, podmienka vykonávania cyklu, telo cyklu

     Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí počet opakovaní s výsledkom, čo platí po skončení cyklu

     Procesy: vyhodnotenie hraníc/podmienky cyklu, vykonávanie cyklu

      

     • Algoritmické riešenie problémov – pomocou vetvenia

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • rozpoznávať situácie a podmienky, kedy treba použiť vetvenie,
     • rozpoznávať, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, v rámci a po skončení vetvenia,
     • riešiť problémy, ktoré vyžadujú vetvenie so zloženými podmienkami (s logickými spojkami),
     • riešiť problémy, v ktorých sa kombinujú cykly a vetvenia.

      

     Pojmy: vetvenie, podmienka

     Vlastnosti a vzťahy: pravda/nepravda – splnená/nesplnená podmienka

     Procesy: zostavovanie a upravovanie vetvenia, vytvorenie podmienky a vyhodnotenie podmienky s negáciami a logickými spojkami (a, alebo)

      

     • Algoritmické riešenie problémov – interpretácia zápisu riešenia

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • krokovať riešenie, simulujú činnosť vykonávateľa s postupnosťou príkazov, s výrazmi a premennými, s vetvením a s cyklami,
     • vyjadriť ideu daného návodu (objavovať a vlastnými slovami popisovať ideu zapísaného riešenia – ako program funguje, čo zápis realizuje pre rôzne vstupy),
     • upraviť riešenie úlohy vzhľadom na rôzne dané obmedzenia,
     • dopĺňať, dokončujú, modifikujú rozpracované riešenie,
     • hľadať vzťah medzi vstupom, algoritmom a výsledkom,
     • uvažovať o rôznych riešeniach, navrhovať vylepšenie.

      

     Vlastnosti a vzťahy: jazyk - vykonanie programu

     Procesy: krokovanie, čo sa deje v počítači v prípade chyby v programe

      

     • Algoritmické riešenie problémov – hľadanie a opravovanie chýb

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • rozpoznávať, kedy program pracuje nesprávne,
     • hľadať chybu vo vlastnom, nesprávne pracujúcom programe a opraviť ju,
     • zisťovať, pre aké vstupy, v ktorých prípadoch, situáciách program zle pracuje,
     • uvádzať kontra príklad, kedy niečo neplatí, nefunguje,
     • posudzovať a overovať správnosť riešenia (svojho aj cudzieho),
     • rozlišovať chybu pri realizácii od chyby v zápise.

      

     Vlastnosti a vzťahy: chyba v postupnosti príkazov (zlý príkaz, chýbajúci príkaz, vymenený príkaz alebo príkaz navyše), chyba vo výrazoch s premennými, chyba v algoritmoch s cyklami a s vetvením, chyba pri realizácii (logická chyba), chyba v zápise (syntaktická chyba)

     Procesy: rozpoznanie chyby, hľadanie chyby

      

     • Softvér a hardvér – práca so súbormi a priečinkami

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • organizovať súbory a priečinky,
     • posudzovať vlastnosti súborov rôznych typov,
     • pracovať so súborovým manažérom a získavať informácie o súboroch, priečinkoch a pamäťových zariadeniach.

      

     Vlastnosti a vzťahy: súbor ako štruktúra údajov rôznych typov, vzťah veľkosti súboru a uloženej informácie/zvolenej reprezentácie (napr. vplyv zvolenej kompresie)

      

     • Softvér a hardvér – práca v operačnom systéme

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • spravovať aplikácie (napr. inštalujú, odinštalujú softvér, doplnky, zisťovať parametre bežiacej aplikácie/procesov, zastavovať ich...),
     • používať nástroje na prispôsobenie si (pracovného) prostredia v počítači a správanie sa počítača,
     • skúmať nové možnosti operačného systému.

      

     Pojmy: aplikácia

     Vlastnosti a vzťahy: operačný systém ako softvér, operačný systém a správa prostriedkov (procesor, pamäť, ...) a poskytovanie služieb (pre aplikácie, ...), aplikácia ako softvér

      

     • Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • realizovať akcie so špecifickým hardvérom (tlačiareň, 3D tlačiareň, robotická stavebnica, a pod.),
     • využívať parametre a princípy fungovania počítača, zariadení a sietí na efektívne riešenie úloh,
     • hodnotiť parametre a princíp fungovania počítača, zariadení a sietí na efektívne riešenie úloh,
     • prenášať údaje medzi rôznymi zariadeniami.

      

     Pojmy: kapacita

     Vlastnosti a vzťahy: procesor a pamäť, vstupné a výstupné zariadenia a pamäťové zariadenia, hardvér a softvér

     Procesy: odhadovanie množstva zaznamenaných údajov podľa daných parametrov

      

     • Softvér a hardvér – práca v počítačovej sieti a na internete

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • získavať údaje zo sieťových prostriedkov (napr. skener, úložisko súborov, a pod.),
     • sprístupňovať prostriedky iným ľuďom (napr. tlačiareň, sieťové pripojenie, priečinok, apod.).

      

     Pojmy: prenosová rýchlosť

     Procesy: odhadovanie množstva prenesených údajov podľa daných parametrov

      

     • Softvér a hardvér – práca proti vírusom a špehovaniu

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • využívať nástroje na odhaľovanie a odstraňovanie škodlivého softvéru.

      

      

     Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý softvér, špehovanie ako nepovolená aktivita softvéru alebo webových stránok, antivírus ako softvér na zisťovanie a odstraňovanie škodlivého softvéru a blokovanie škodlivých činností, obmedzenia antivírusových programov (antivírus je tiež iba program, a nemusí odhaliť najnovší nebezpečný softvér)

      

     • Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • posudzovať riziká práce na počítači so škodlivým softvérom,
     • aplikovať pravidlá pre zabezpečenie prístupu do e-mailu, do komunity, do počítača a proti neoprávnenému použitiu,
     • zabezpečiť svoje údaje a komunikáciu proti zneužitiu,
     • hodnotiť dôveryhodnosť informácií na webe,
     • rozpoznávať počítačovú kriminalitu,
     • rozlišovať nelegálny obsah.

      

     Procesy: šírenie počítačových vírusov a spamov, bezpečné a etické správanie sa na internete, činnosť hekerov, nezverejňovanie vlastných údajov na internete

      

     • Informačná spoločnosť – digitálne technológie v spoločnosti

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • diskutovať o profesiách, ktoré súvisia s rozvojom digitálnych technológií,
     • diskutovať o využití digitálnych technológií pri zjednodušení života hendikepovaných,
     • hodnotiť súčasné trendy digitálnych technológií a ich vplyv na spoločnosť (limity a riziká) a odhadujú ich ďalší vývoj,
     • hodnotiť rozvoj digitálnych technológií a ich vplyv na svoje učenie sa.

      

      

     • Informačná spoločnosť – legálnosť používania

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     • rozlišovať softvér s otvoreným zdrojovým kódom,
     • rozlišovať softvér šírený zadarmo a softvér, za ktorý sa platí,
     • dodržiavať autorské práva (vzťahujúce sa aj na softvér),
     • diskutovať o právnych dôsledkoch neoprávneného správania sa.