Menu

Stránky predmetovej komisie matematika, fyzika, technika a informatika

Predmetová komisia

Predmetová komisia MATEMATIKA, FYZIKA, TECHNIKA A INFORMATIKA

Zloženie komisie v školskom roku 2017/2018:

 

Vedúca PK: Mgr. Ľubica Svitanová

 

Členovia:

Mgr. Andrea Domonkošová

RNDr. Ivica Ficeriová

Mgr. Iveta Lévaiová

RNDr. Erika Kőváryová

Mgr. Danka Matejková

RNDr. Martina Múčiková

RNDr. Stanislav Sušinka

RNDr. Monika Trebuňová

 

Vyučujúci predmetu INFORMATIKA:

Mgr. Andrea Domonkošová

RNDr. Erika Kőváryová

RNDr. Martina Múčiková

RNDr. Stanislav Sušinka

 

Učebne:

1.poschodie: B110/INF1 – RNDr. Martina Múčiková, RNDr. Erika Kőváryová

2. poschodie: B206/INF2 – RNDr. Stanislav Sušinka

2. poschodie: B211/INF3 – Mgr. Andrea Domonkošová

 

 

Časová dotácia (týždenne), obsah vyučovania:

 

Trieda

Počet hodín

Obsah

I.OA

1

Základné pojmy

Informačná spoločnosť

Softvér a hardvér

Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

Grafický editor – praktické vyučovanie

Textový editor – praktické vyučovanie

Algoritmy a programovanie

Internet

II.OA

1

Algoritmy a programovanie

Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

Textový editor – praktické vyučovanie

Grafický editor – praktické vyučovanie

III.OA

1

Internet

Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

Práca so zvukom – praktické vyučovanie

Algoritmy a programovanie

Práca s fotkou – praktické vyučovanie

Práca so súbormi a priečinkami – praktické vyučovanie

IV.OA

1,5

Algoritmy a programovanie

Informačná spoločnosť – vírusy, ochrana pred nimi

Aplikácia na tvorbu web stránok

Aplikácia na spracovanie videa

Formáty súborov, autorské práva, lokálna sieť, zdieľanie súborov

V.OA

1

Počítačové systémy

Číselné sústavy

Digitalizácia informácií

Operačný systém – praktické vyučovanie

Rastrová grafika – praktické vyučovanie

Textový editor – praktické vyučovanie

Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

Informačná spoločnosť

VI.OA

1

Tabuľkový kalkulátor praktické vyučovanie

Vektorová grafika – praktické vyučovanie

VII.OA

2

Algoritmizácia a programovanie

Tvorba www stránok – praktické vyučovanie

VIII.OA – voliteľný

4

Programovanie. – praktické vyučovanie

Obsah predmetu sa prispôsobuje cieľovými požiadavkam pre maturantov z informatiky.

I.A, B

1

Počítačové systémy

Číselné sústavy

Digitalizácia informácií

Operačný systém praktické vyučovanie

Rastrová grafika praktické vyučovanie

Textový editor – praktické vyučovanie

Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

Informačná spoločnosť

II.A, B

1

Tabuľkový kalkulátor praktické vyučovanie

Vektorová grafika – praktické vyučovanie

III.A, B, C

2

Algoritmizácia a programovanie

Tvorba www stránok – praktické vyučovanie

IV.A, B, C – voliteľný

4

Programovanie. – praktické vyučovanie

Obsah predmetu sa prispôsobuje cieľovými požiadavkam pre maturantov z informatiky.

 

Maturitná skúška:

Maturitná skúška z informatiky obsahuje ústnu časť. Počet maturitných zadaní je 30. Každé zadanie obsahuje dve úlohy.

Charakteristika úloh maturitných zadaní:

  • Úloha č. 1 – riešenie algoritmického problému v konkrétnom programovacom jazyku
  • Úloha č. 2 – riešenie praktickej úlohy alebo opísanie témy a uvedenie príkladov

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

Úloha č. 1:

100% algoritmy a programovanie

 

Úloha č. 2:

25% – 40% informácie okolo nás, informačná spoločnosť, počítačové systémy

25% – 40% internet

25% – 40% aplikačný softvér

 

Cieľom zadania je predovšetkým preverenie praktických zručností žiaka pri používaní IKT a preverenie jeho schopností aplikovať získané teoretické poznatky v praxi.

 

Všeobecné pomôcky: PC s pripojením na internet

 

Hodnotenie

a) každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom 1 až 5

b) váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1:1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec z = (z1 + z2) / 2, pričom z1 je známka z 1. úlohy a z2 je známka z 2. úlohy.

 

Trvanie prípravy: 30 minút

Trvanie skúšky: 20 minút

 

Informácie ohľadom maturitnej skúšky z informatiky sa budú meniť v školskom roku 2018/2019.

 

Výsledné priemery jednotlivých tried za školský rok 20016/17:

TRIEDA

I.POLROK

II.POLROK

I.OA

1,65

1,55

II.OA

1,57

1,39

III.OA

1,75

1,45

IV.OA

1,87

1,48

V.OA

1,36

1,36

VI.OA

2,11

2,16

VII.OA

2,61

2,33

VIII.OA

 

 

I.A

2,77

2,52

I.B

2,54

2,38

II.A

2,25

1,94

II.B

2,67

2,83

II.C

2,77

2,5

III.A

2,76

2,43

III.B

3,53

2,8

III.C

2,81

2,81

IV.A

 

 

IV.B