• Biológia

    • Predmetová komisia Chémia – biológia – geografia 

     Biológia

     Vyučujúci:

     Mgr. Andrea Domonkošová (BIO – GEG – INF)

     RNDr. Ivica Ficeriová (MAT – BIO)

     Mgr. Iveta Lévaiová (MAT – BIO)

      

     Charakteristika predmetu biológia

     Učebný predmet biológia poskytuje  základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi živá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôležité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj sebe samému.

     Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

      

     Ciele vyučovania biológie

     Žiaci :

     · získavajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek,

     · pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach,

     · získavajú, analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode

     · kriticky myslia – odlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých,

     · plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú biologické pozorovania a pokusy

     · prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce,

     · prejavujú zodpovednosť vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,

     · aplikujú osvojené vedomosti a zručnosti na podporu svojho zdravia, prevenciu ochorení a   rizikového správania.

      

     Dôležité odkazy: