• Dejepis

    • Charakteristika predmetu Dejepis    

     Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.

     Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev.

     Vyučujúci predmetu Dejepis:

     PaedDr. Silvia Dzurovčinová  Dej-Hv – SJL

     Mgr. Mária Gordiaková  Dej - Hv

     PaedDr. Lenka Dušičková Dej - OBN
     Myšľanské obecné múzeum - vytvorené v rámci projektu DiGiškola

     Video:

     https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/5SeYWZZWIgyHASo

     Multimediálna prezentácia:

     http://tuul.sk/material/mame-radi-slovensko-myslanske-obecne-muzeum

     Metodický list:

     https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/LwhoNJzt8sabaoD

      

                 
     Projekty z dejepisu (kliknite sem)