• Dejepis

   • DEJEPIS

     

    Vyučujúci predmetu dejepis v šk. roku 2023/2024

    Mgr. Mária Gordiaková

    PaedDr. Silvia Dzurovčinová

    Charakteristika predmetu

    Predmet dejepis patrí do vzdelávacej oblasti spoločenskovedných predmetov. Hlavnou funkciou predmetu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti. Je zameraný na  postupné poznávanie historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore  a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v  ktorých môžeme nájsť  z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov k úcte  k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnakú dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

     

    Predmet  je klasifikovaný.

    Základnými oblasťami, ktorými žiak v rámci predmetu prechádza sú:

    • úvod do štúdia dejepisu,
    • pravek,
    • starovek,
    • novovek,
    • najnovšie dejiny.

    V rámci predmetu  pravidelne organizujeme exkurzie zamerané na spoznávanie histórie holokaustu – (Osvienčim, Sereď), organizujeme aj exkurzie zamerané na spoznávanie Košíc a ich blízkeho okolia.  Zapájame sa do Dejepisnej olympiády a do súťaže Košice včera a dnes, ktorá zaujímavým spôsobom mapuje históriu i súčasnosť mesta, v ktorom žijeme.  Na hodinách venujeme veľkú pozornosť rozvíjaniu kritického myslenia a diskutujeme na rôzne témy.

     

     

     

        

    Pripravujeme:

    Exkurzia do Múzea obetí komunizmu v Košiciach

    Súťaž Košice včera a dnes