• Náboženská výchova

  • Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice

    

   Predmetová komisia výchov - šk. rok 2018/2019

    

   Zloženie: vedúca PKV PaedDr. Edita Valentová

    

   členovia: PaedDr. Tatiana Švecová, PhDr. Marcel Nemec, Mgr. Mária Gordiaková, Mgr. Marián Jaklovský, Mgr. Eva Paulišincová, PhDr. Jana Krasnayová, PaedDr. Lenka Dušičková

    

   Do PK výchov patria predmety: Telesná a športová výchova - TSV

   Základy športovej prípravy - ZSP

   Umenie a kultúra - UKL

   Náboženská výchova - NBV

   Etická výchova - ETV

   Výtvarná výchova - VYV

   Hudobná výchova - HUV

    

   PK výchov zasadá 4x do roka podľa tematického plánu a aj podľa aktuálnych potrieb.

    

   Náboženská výchova - predmet je voliteľný od primy po druhý ročník strednej školy. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Hodnotenie = absolvoval.