• Základné informácie

    • Stredná športová škola – Aplikovaná informatika – odbor športový manažment, ročníky: I.XM

      Charakteristika predmetu

     Predmet aplikovaná informatika nadväzuje na obsah povinného predmetu informatika na nižšom stupni vzdelávania a žiak v ňom získava ďalšie zručnosti pri práci s osobným PC najmä v programoch, ktoré majú využitie v ekonomickej oblasti. Obsah predmetu je štruktúrovaný do tematických celkov (témy a podtémy). Učivo sa skladá z poznatkov o informačných technológiách, textových a tabuľkových procesoroch, databázových  a grafických programoch, o službách internetu a elektronickej pošty. Dôležité pri výučbe aplikovanej informatiky je previazanie teoretických poznatkov s praktickými zručnosťami v oblasti ekonomiky. Dôraz sa kladie na činnostný spôsob nadobúdania poznatkov, cez praktickú činnosť objavovať zovšeobecnenia a zákonitosti. Osvojenie si vedomostí a zručností z aplikovanej informatiky sa zvyšujú možnosti uplatnenia žiaka na trhu práce. V tomto predmete si má žiak osvojiť odbornú terminológiu a prehľad v oblasti práce s výpočtovou technikou a dochádza k precvičovaniu a upevňovaniu zručností pri práci s osobným počítačom s ohľadom na základné programové vybavenie a vybrané aplikačné programy. Poznatky viacerých celkov je možné využiť aj v rámci medzi predmetových vzťahov v rôznych predmetoch – ekonomika, účtovníctvo a pod..

      

     Ciele vyučovacieho predmetu

     Cieľom vyučovania odborného predmetu aplikovaná informatika je sprístupniť žiakom základné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti aplikácie softvéru na počítači. Obsahom tohto predmetu je praktická práca na počítači s kancelárskym softvérom. Základom je získanie vedomostí a zručností so spracovaním textu, so správou a tvorbou tabuliek, s tvorbou a prácou s databázami údajov, s elektronickou prezentáciou a so získavaním informácií a komunikácie pomocou Internetu a webových stránok. Vyučovací predmet poskytuje žiakom aj vedomosti o možnostiach počítačom podporovaného konštruovania súčiastok a zároveň umožňuje získať zručnosti v kreslení 2D súčiastok. Vedomosti žiaka budú tvoriť ucelený celok v oblasti výpočtovej techniky. Vedomosti žiakov budú zárukou pre ľahšie uplatnenie sa v pracovnom procese. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu aplikovanej informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. Metódy, formy a prostriedky vyučovania aplikovanej informatiky majú podporovať cieľavedomosť žiakov, ich samostatnosť a tvorivosť. Učiteľ má v rámci predmetu povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

     Výučba predmetu aplikovaná informatika prebieha v odbornej počítačovej učebni. Každý žiak musí pracovať samostatne na počítači. Škola má zabezpečené pre tento predmet dobré materiálno – technické vybavenie.

      

     Výkonový a obsahový štandard predmetu

      

     Informačné  technológie

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     ü  diskutovať o profesiách, ktoré súvisia s rozvojom digitálnych technológií,

     ü  hodnotiť súčasné trendy digitálnych technológií a ich vplyv

     ü  využívať nástroje na odhaľovanie a odstraňovanie škodlivého softvéru

     ü   aplikovať pravidlá pre zabezpečenie prístupu do e-mailu, do komunity, do počítača a proti neoprávnenému použitiu,

     ü   zabezpečiť svoje údaje a komunikáciu proti zneužitiu,

     ü  hodnotiť dôveryhodnosť informácií na webe,

     ü   rozpoznávať počítačovú kriminalitu,

     ü   rozlišovať nelegálny obsah.

     Informačné technológie v spoločnosti:

      

     ·         riziká technológií-  vírusy, antivírusové programy, hackeri, nebezpečný obsah

     ·         zásady bezpečnosti,

     ·         licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware,

     ·         legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu.

      

     Práca s informáciami

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     ü  posudzovať rôzne reprezentácie pri spracovaní informácií,

     ü  kódovať informáciu do konkrétnej digitálnej reprezentácie,

     ü  dekódovať informáciu z konkrétnej digitálnej reprezentácie, na spoločnosť (limity a riziká)

     ü  vykonať kompresiu a dekompresiu dokumentu

     ü  vykonať zálohovanie

     ü  voliť vhodné nástroje na riešenie problému, na získanie a spracovanie informácií rôznych typov a na komunikovanie,

     ü  vyhľadávať a získavať informácie rôznych typov prostredníctvom zložených výrazov,

     ü  vyhľadávať a získavať informácie rôznych typov (napr. textové preklady, prevody jednotiek, kurzy, mapy, trasy),

      

     ·         základná terminológia -  bit, bajt, kilobajt, megabajt (násobky 1000), typy informácií,

     ·         digitalizácia,

     ·         prevod čísel do postupnosti bitov (dvojkovej sústavy) a späť,

     ·         kódovanie textovej, zvukovej a obrazovej informácie

     ·         stratová a bezstratová kompresia

     ·         text  a  hypertext

     ·         práca s informačnými systémami

      

     Práca s kancelárskymi balíkmi

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     ü  efektívne využívať možnosti aplikácie pri písaní jednoduchého aj zložitého textu,

     ü  vhodne kombinovať text, obrázky a tabuľky

     ü  využívať rôzne štýly pri tvorbe textového dokumentu

     ü  očíslovať textový dokument, využívať zalom strán a sekcií

     ü  vložiť popis k obrázkom, grafom a tabuľkám

     ü  vygenerovať automatický obsah, zoznam obrázkov a tabuliek

     ü  správne využívať citáciu a parafrázovanie v dokumente v súlade s normou ISO 690

     ü  vytvoriť bibliografický zoznam

     ü  vytvoriť textový dokument formou ročníkovej práce v rozsahu 10 strán a prezentovať ho pred ostatnými žiakmi.

     ü  vysvetliť základné pojmy v danej oblasti,

     ü  efektívne využívať možnosti aplikácie pri riešení zadaných úloh a pri tvorbe vlastných projektov,

     ü  správne vytvoriť, naformátovať a  vyplniť tabuľku s údajmi

     ü  efektívne využívať vzorce a funkcie pre  výpočty (vymenovať položky bežne odpočítavané z hrubej mzdy, urobiť mesačný rozpočet rodiny, vypočítať úrok, DPH, vypočítať splácanie úveru)

     ü  samostatne riešiť zadané úlohy

     ü  vytvoriť vhodný graf a čítať údaje z grafu

     ü  vytvoriť jednoduchú databázu

     ü  triediť a filtrovať údaje databázy podľa zadaných kritérií

     ü  používať nástroje na tvorbu a úpravu prezentácií pri prezentovaní svojich projektov,

     ü  posudzovať výhody a nevýhody rôznych nástrojov na tvorbu prezentácií,

     ü  navrhovať a hodnotiť postupnosť operácií pri práci s prezentáciami.

     ü  odprezentovať vlastnú prezentáciu

      

     Textový editor  ako nástroj na formátovanie textu

     ·         odrážky, odseky

     ·         hlavička, päta, stĺpce

     ·         objekty – obrázok, tabuľka

     ·         pokročilé formátovanie – štýly

     ·         číslovanie strán

     ·         automatický obsah

     ·         hromadná korešpondencia

     ·         príprava dokumentu na publikovanie

      

      

      

     Tabuľkový editor – MS Excel

     ·         číselná informácia, spracovanie.

     ·         editácia buniek, formátovanie riadkov a stĺpcov

     ·         formát bunky,  zarovnanie,  ohraničenie, zlučovanie buniek.

     ·         vkladanie vzorov, jednoduché výpočty (vypĺňanie tabuliek – formulárov s číselnými údajmi, jednoduchý úrok, DPH)

     ·         absolútne a relatívne adresovanie

     ·         používanie funkcií vo výpočtoch, funkcia „IF“ (práca s údajmi vyjadrenými v percentách, prevod meny na inú, nákupy a zľavy)

     ·         riešenie slovných úloh cez MS Excel

     ·         teória grafov, vloženie grafu, typ a formát grafu, vkladanie textov, obrázkov do grafov, samostatná práca na príkladoch

     ·         úvod do databáz - definícia pojmov: pole, záznam,

     ·         tvorba databázy – import údajov z iných databáz,

     ·         triedenie údajov – filter

      

     Prezentačný softvér – Power Point

     ·         popis prostredia, snímka, text,

     ·         objekty – obrázok, tabuľka, graf, odkaz

     ·         formátovanie, animovanie a časovanie

     ·         pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie.

      

     Komunikácia a spolupráca

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     ü  komunikovať pomocou nástrojov na interaktívnu a neinteraktívnu komunikáciu,

     ü  porovnávať klady a zápory interaktívnej a neinteraktívnej komunikácie,

     ü  voliť najvhodnejší nástroj na komunikáciu pre danú situáciu,

     ü  vedieť napísať a prečítať e-mail

     ü  orientovať sa v e-poštovom priečinku

     ü  pracovať s e-poštovou správou

     ü  dodržiavať pravidlá netikety a elektronickej komunikácie.

     ü  vysvetliť podmienky videokonferencie

     ü  poznať oblasti vhodné pre využitie videokonferencie

     ü  zapojiť sa do vzdialenej diskusie

      

     ·         interaktívna a neinteraktívna komunikácia

     ·         elektronická pošta – e-mail, e – mail s prílohou

     ·         práca s e – poštovou správou

     ·         posielanie viacerým naraz.

     ·         kópia, slepá kópia.

     ·         videokonferencia

      

     Počítačová grafika

      

     Výkonový štandard

     Obsahový štandard

     Žiak vie/dokáže

     ü  kombinovať rastrové, vektorové obrázky a texty,

     ü  vytvárať grafické produkty pri realizácii svojich projektov,

     ü  navrhovať a hodnotiť postupnosť grafických operácií.

     ü  efektívne využívať možnosti aplikácie na vytvorenie vlastných obrázkov

     ü  vytvorenie etikety  / reklamy na vybraný výrobok

      

     ·         rastrová a vektorová grafika
     vektorový obrázok ako zoskupenie objektov

     ·         objekty, práca s objektmi – označenie, presúvanie, otáčanie, zmena veľkosti, poradie objektov

     ·         tvarovanie, transformácia a usporiadanie objektov

     ·         práca s textom v grafickom editore