• Základné informácie

    • Predmetová komisia Informatika a odborné predmety

      

     Aplikovaná informatika

      

     Charakteristika predmetu

     Predmet aplikovaná informatika nadväzuje na obsah povinného predmetu informatika na nižšom stupni vzdelávania a žiak v ňom získava ďalšie zručnosti pri práci s osobným PC najmä v programoch, ktoré majú využitie v ekonomickej oblasti. Obsah predmetu je štruktúrovaný do tematických celkov (témy a podtémy). Učivo sa skladá z poznatkov o informačných technológiách, textových a tabuľkových procesoroch, databázových  a grafických programoch, o službách internetu a elektronickej pošty. Dôležité pri výučbe aplikovanej informatiky je previazanie teoretických poznatkov s praktickými zručnosťami v oblasti ekonomiky. Dôraz sa kladie na činnostný spôsob nadobúdania poznatkov, cez praktickú činnosť objavovať zovšeobecnenia a zákonitosti. Osvojenie si vedomostí a zručností z aplikovanej informatiky sa zvyšujú možnosti uplatnenia žiaka na trhu práce. V tomto predmete si má žiak osvojiť odbornú terminológiu a prehľad v oblasti práce s výpočtovou technikou a dochádza k precvičovaniu a upevňovaniu zručností pri práci s osobným počítačom s ohľadom na základné programové vybavenie a vybrané aplikačné programy. Poznatky viacerých celkov je možné využiť aj v rámci medzi predmetových vzťahov v rôznych predmetoch – ekonomika, účtovníctvo a pod..Ciele vyučovacieho predmetu

     Cieľom vyučovania odborného predmetu aplikovaná informatika je sprístupniť žiakom základné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti aplikácie softvéru na počítači. Obsahom tohto predmetu je praktická práca na počítači s kancelárskym softvérom. Základom je získanie vedomostí a zručností so spracovaním textu, so správou a tvorbou tabuliek, s tvorbou a prácou s databázami údajov, s elektronickou prezentáciou a so získavaním informácií a komunikácie pomocou Internetu a webových stránok. Vyučovací predmet poskytuje žiakom aj vedomosti o možnostiach počítačom podporovaného konštruovania súčiastok a zároveň umožňuje získať zručnosti v kreslení 2D súčiastok. Vedomosti žiaka budú tvoriť ucelený celok v oblasti výpočtovej techniky. Vedomosti žiakov budú zárukou pre ľahšie uplatnenie sa v pracovnom procese. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu aplikovanej informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. Metódy, formy a prostriedky vyučovania aplikovanej informatiky majú podporovať cieľavedomosť žiakov, ich samostatnosť a tvorivosť. Učiteľ má v rámci predmetu povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.