• Čo tak skúsiť tu !

    •  

     Na hodinách Dejepisu tried I.C. I.A a V.OA boli vypracované projekty týkajúceho sa obdobia  Staroveku.

      Študenti sa zoberali rôznymi témami a  vypracovali ich podľa vlastných nápadov napr. čínskych vynálezov, gréckych bohov, Juraja Jánošíka (kliknite sem) môžete ich nájsť na predmetovej stránke z dejepisu.

     Tieto projekty vznikli pod vedením Mgr. Lenky Čižmárovej a Mgr. Zuzany Roskoványiovej.

        

     Na hodinách náuky o spoločnosti sa často rozprávame a zamýšľame nad múdrosťou starovekých národov. Čínskym príslovím  sa nechal inšpirovať aj Dávid Jakubašek zo sexty C, ktorý napísal nasledujúcu esej.

     Projekt z náuky o spoločnosti vznikli pod vedením Mgr. Lenky Čižmárovej

      

     Načo nám je chémia? Prečo sa ju učíme?

     Čo ste dnes jedli, čo pili na raňajky? Čo máte oblečené na sebe? Z čoho sú predmety okolo vás?
     Čo dýchame? Ak o tom všetkom nechcete  byť vôbec informovaní, tak potom nanič.

     Tí z vás, ktorí nechcete iba prežívať, ale aj žiť, pochopíte, že chémia a jej produkty sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a mali by ste o nich aspoň niečo vedieť.

     Poznatky z chémie vás naučia správne látky používať, pochopiť ich vlastnosti, chrániť seba, iných aj prírodu okolo nás.

     Ak sa o vyučovaní chémie chcete dozvedieť viac, prípadne si pozrieť zaujímavé práce našich žiakov a učiteľov, kliknite sem .

       

     FYZIKA

     „Život je príliš krátky a čas,  ktorý stratíme zívaním, sa nám už nikdy nevráti“ – (A Einstein)

     - snahou učiteľov fyziky na našej škole je ukázať žiakom krásy fyziky nielen ako vedy, ale hlavne ukázať aplikáciu jej poznatkov v každodennom živote, športe...kliknite sem.

      

      

      

     MATEMATIKA je široká nádherná krajina otvorená pre všetkých, ktorým myslenie prináša skutočnú radosť. „ …                                                                                                                                                                      J. Fuchs

     My učitelia sme radi, že mnoho žiakov a študentov sa nebojí do tejto krajiny vstúpiť a vie sa zorientovať vo svete čísel, rovníc, grafov …

     Čo robíme na škole v matematike si pozrite na stránke predmetu.   (kliknite sem)

      

       

     … „INFORMATIKA vládne svetu i nám.“

     Počítačová gramotnosť je jedným z predpokladov uplatnenia sa človeka v praxi aj bežnom živote. Informatike na škole venujeme náležitú pozornosť. Akú? Dozviete sa na stránke predmetu.  (kliknite sem)

      

       

     Do predmetovej komisie výchovných predmetov sú zaradené predmety: telesná výchova, estetická výchova, etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova a základy športovej prípravy.

      

      NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

     Vyučovací predmet  umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a náboženský formulovanými pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.

     Čo všetko sme urobili si pozrite na (kliknite sem) .

      

       

     ETICKÁ VÝCHOVA

     Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

     Hlavnou metódou sú panelové diskusie o najnaliehavejších témach súčasnosti.

     Prezentáciu „ Ako sa pozdraviť“ nájdete na (kliknite sem).

      

      

     UMENIE A KULTÚRA

     Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrnohistorické vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr. Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. (kliknite sem)

      

      

      

     ESTETICKÁ VÝCHOVA
     Predmet je zameraný na získavanie vedomostí z jednotlivých historických období vo vývine ľudstva. Žiaci sa oboznamujú s umením od najstarších čias až po súčasnosť, ide o výtvarné a hudobné umenie, architektúru, film a divadlo. Snahou vyučujúceho je priblížiť danú problematiku pútavou formou pomocou didaktickej techniky. (kliknite sem)
      

      

     TELESNÁ VÝCHOVA
     V predmete sa pozornosť sústreďuje na rozvoj pohybovej zdatnosti žiakov klasickej triedy.

     Vyučovanie predmetu športová príprava pozostáva zo športových hier a činností v kolektíve podľa daných pravidiel. Športové hry ako basketbal, volejbal, hádzaná, futbal, plážový volejbal streetbal a nohejbal rozlišujú osobitosti chlapcov a dievčat podľa druhu športu. Žiaci klasických – nešportových tried súťažia v týchto ŠH v triednych a medzitriednych zápasoch. Pri príležitosti Dňa študentov súťažili v turnaji minifutbal. Ich súťaživosť sa prejavila aj vo Vianočnom turnaji vo futbale.

     Všetky aktivity upevňujú ich všestranný rozvoj a osobnosť. Pomáhajú rozvíjať súťaživosť, zmysel pre spoluprácu a kolektívnosť, hru fair-play. (kliknite sem)     HUDOBNÁ VÝCHOVA
     Daný predmet je zameraný na spoznávanie jednotlivých hudobných žánrov po stránke teoretickej aj praktickej.
     Rozvíjali  sme spevácke zručnosti žiakov nacvičovaním sa ľudových piesní, žiaci

     tercie boli motivovaní reláciou Elán je Elán v rámci ktorej nacvičovali piesne skupiny Elán.

     VÝTVARNÁ VÝCHOVA
     Cieľom tohto predmetu je naučiť žiakov spoznávať nové techniky výtvarného  umenia. Na hodinách prejavujú svoju fantáziu, ekologické a výtvarné cítenie. Žiacke ilustrácie zdobili učebne. Pri príležitosti osláv školy vytvorili práce so športovou tematikou. Žiacke práce sú na (kliknite sem).

     Predmetová komisia CUDZÍCH JAZYKOV

     Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom...

      

     Učitelia cudzích jazykov využívajú najmodernejšie metódy a formy práce s masovokomunikačnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na Športovom gymnáziu. Ak si  kliknete sem môžete si pozrieť viaceré prezentácie.

      

      

     SLOVENSKÝ JAZYK

     Hlavným zameraním predmetu je skvalitňovať a kultivovať gramaticky správny prejav v hovorovej i písomnej forme a naučiť študentov orientovať sa vo svetovej aj domácej literatúre prostredníctvom rozborov prečítaných diel. Svoje recitátorské umenie si môžu každoročne overiť už v tradičnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Študenti kvínt a klasickej triedy každoročne absolvujú návštevu Mestskej knižnice, ktorá je spojená s besedou zameranou na jej činnosť.

     Estetické cítenie žiakov sa prehlbuje návštevou divadelných predstavení, koncertov a iných kultúrnych podujatí.  

      


     GEOGRAFIA

     Zaujíma ťa geografia, cestopisy a reportáže zo sveta ?

     Vyznáš sa v mapách  a rád objavuješ niečo nové ?

     Rád sa smeješ, súťažíš a si zvedavý ?

      
     Chceš spoznať lepšie svoje okolie ?

     Máš rád prírodu, turistiku, výlety a exkurzie ?

       

     Tak neváhaj , práve na Teba čakáme !  (kliknite sem)