• Etická výchova

   • Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice

     

    Predmetová komisia výchov - šk. rok 2018/2019

     

    Zloženie: vedúca PKV PaedDr. Edita Valentová

     

    členovia: PaedDr. Tatiana Švecová, PhDr. Marcel Nemec, PhD., Mgr Zuzana Roskoványiová, Mgr. Beáta Haboráková, Mgr. Mária Gordiaková, Mgr. Eva Paulišincová, PhDr. Jana Krasnayová, PaedDr. Lenka Dušičková

     

    Do PK výchov patria predmety: Telesná a športová výchova - TSV

    Základy športovej prípravy - ZSP

    Umenie a kultúra - UKL

    Náboženská výchova - NBV

    Etická výchova - ETV

    Výtvarná výchova - VYV

    Hudobná výchova - HUV

     

    PK výchov zasadá 4x do roka podľa tematického plánu a aj podľa aktuálnych potrieb.

     

     

    Etická výchova - predmet je voliteľný od primy po druhý ročník strednej školy. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Hodnotenie = absolvoval. V rámci predmetu sa konali aktivity zamerané na osobnostný rozvoj žiakov, na morálnu a etickú stránku výchovy. Súčasťou boli aj projekty k aktuálnym prebiehajúcim témam. Vyučujúca Tatiana Švecová, Eva Paulišincová, Jana Krasnayová, Lenka Dušičková.