• Etická výchova

   • Predmetová komisia výchov

     

    Etická výchová

    Vyučujúci predmetu etická výchova v šk. roku 2023/2024:

    Mgr. Adriana Lauffová

    Ing. Zuzana Bosmanová

    Charakteristika predmetu  

    Úlohou povinne voliteľného predmetu etická výchova je podporovať osobnostný a sociálny rozvoj žiaka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie.

    Pri plnení tejto úlohy sa využíva hlavne zážitkové učenie, ktoré popri informáciách účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.

    V etickej výchove sa kladie dôraz na rozvoj mravného usudzovania, na kultivovanie medziľudských vzťahov, ktoré vychádzajú z rodiny, rozširujú sa na triedny kolektív, na školu a na región, v ktorom žiaci žijú. Deje sa to prostredníctvom rozvoja sociálnych spôsobilostí (otvorená komunikácia, empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných a pod.).

    Etická výchova sa tak podieľa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. Žiaci sú vedení ku kritickému mysleniu, diskusii, hodnotiacim postojom, ku harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, v kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych skupinách.

     

    Aktivity a projekty

    V rámci etickej výchovy sa venujeme prevažne diskusii o rôznych aktuálnych problémoch akými sú napríklad: závislosti, sociálne siete, nezamestnanosť, kríza tradičnej rodiny, extrémizmus, šikana, nenávistné prejavy, ochrana ľudských práv, ochrana národnostných menšín a etnických skupín. Na hodinách je využívané aj projektové a bádateľské vyučovanie, kde žiaci sami majú možnosť riešiť zadaný problém a  pokúsiť sa navrhnúť jeho riešenia.