Menu

SOČ / Tvorba študentov

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť

 Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi , rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov,  upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.             

 

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

 

Vyhlasovanie súťažných prehliadok

Vyhlasovateľom súťažných prehliadok  je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

 

Organizácia súťažných prehliadok

Súťaž sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác – riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodovednej, spoločenskovednej, z oblasti techniky a zdravotníctva.  Súťažné odbory sa každoročne aktualizujú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení,  ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok Ústredná komisia SOČ a Štátny inštitút odborného vzdelávania.Súťažné prehliadky sa konajú v školských, obvodných, krajských a celoštátnej prehliadke. Organizujú sa prevažne v školských objektoch.

 

Riadenie súťaže

Školské súťažné prehliadky riadi školská komisia vymenovaná riaditeľom školy. Krajské (prípadne obvodné) súťažné prehliadky riadi krajská (prípadne obvodná) komisia vymenovaná príslušným  KŠÚ.

Celoštátnusúťažnú prehliadku riadi Ústredná komisia SOČ. Odborné hodnotiace komisie pracujú podľa Organizačného poriadku, vydaného Ústrednou komisiou SOČ.

 

Organizácia a propagácia  Stredoškolskej odbornej činnosti v škole

Za stredoškolskú odbornú činnosť v škole zodpovedá riaditeľ školy a organizačne ju zabezpečuje riaditeľom poverený učiteľ školy – metodik Stredoškolskej odbornej činnosti.

Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre činnosť a propagáciu Stredoškolskej odbornej činnosti v škole. Vychádzajúc z pedagogicko-organizačných pokynov súťaže, považovať za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Odborné hodnotiace komisie

Vo vyhlásených odboroch hodnotia súťažné práce minimálne trojčlenné odborné hodnotiace komisie.  Odborné hodnotiace komisie na základe návrhu príslušnej riadiacej komisie vymenúva:

  • Pre školské súťažné prehliadky – riaditeľ strednej školy
  • Pre krajské (obvodné) súťažné prehliadky – príslušný KŠÚ,  ktorý v príslušnom regióne riadi stredné školy
  • Pre celoštátnu súťažnú prehliadku – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

 

Podmienky účasti

Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia strednej školy, v ktoromkoľvek z odborov na základe vlastného záujmu s individuálnou alebo kolektívnou prácou. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

  • S riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne
  • S návrhom technického zariadenia, resp. časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
  • S návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím.

Práce postupujú priamo zo školskej súťažnej prehliadky do krajskej ( prípadne obvodnej) súťažnej prehliadky. Najlepšie práce z nižšej súťažnej prehliadky postupujú do vyššej súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

Zdroj ŠIOV

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

HARMONOGRAM  SÚŤAŽE

Stredoškolská odborná činnosť

Termín

Úloha

Miesto - zodpovednosť

 

1.12.2017

Študenti  nahlásia súťažné

témy jednotlivých odborov konzultantom

Študenti Športového gymnázia

 

8.12. 2017

Konzultanti nahlásia súťažiacich školského kola metodikovi SOČ

Konzultanti ŠG,

metodik

PaedDr. Lenka Dušičková

 

8.2.2018

Odovzdanie prihlášky a prác školského kola metodikovi SOČ

Študenti Športového gymnázia

 

15. 2. 2018

Školské kolo SOČ

Metodik SOČ - PaedDr. Lenka Dušičková

 

16. 3. 2018

Obvodné kolo pre Košice

a Košice –okolie pre postupujúce práce zo školského kola

Súkromné gymnázium Dneperská, Košice

 

6. 4. 2018

Krajské kolo SOČ

SPŠ dopravná, Hlavná 113

 

Košice

25. - 27. 4. 2018

Žilinská univerzita

Výskumné centrum

Univerzitná 1, Žilina

 

 

 Neviete ako na to?

Tu nájdete postup ako správne napísať prácu SOČ.

Metodická príručka