Menu

Školská jedáleň

...

Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2018/2019

Stravník je povinný pri  prihlasovaní na stravu v školskom roku 2018/2019  odovzdať  vyplnený zápisný lístok podľa  priloženej predlohy.

Bez  vyplneného   zápisného   lístku   nie   je   možné   prihlásiť  žiaka na stravovanie. Prosíme vyplniť  aj  dátum  prihlásenia na stravu, ktorý je záväzný.

Informácie: tel. č. 055/641 51 42

referentka: Marčišinová Zuzana

Prihlasovacie lístky (kliknutím stiahnite):

listok_1_ZS_SG.doc

listok_2_SS_SG.doc

listok_3_SZS.doc

listok_4_SS_ina.doc

listok_5_ZS_ina.doc

listok_7_dietne_stravovanie_ZS.doc

listok_8_dietne_stravovanie_SS.doc

 

Úhrada stravného:

 

Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred ! 

 

Platba musí byť pripísaná na účet školy k 5. dňu v mesiaci.

 

Pri  platbe neskôr je potrebné predložiť doklad o zaplatení, inak bude zablokovaný odber stravy.

 

Spôsob úhrady stravného:

 

  1. poštovou poukážkou

   

  1. jednorazovou platbou cez účet klienta alebo zadaním  trvalého príkazu na číslo účtu:

           

         IBAN: SK39 8180 0000 0070 0021 1862

 

Prosíme ako doplňujúci údaj uviesť meno stravníka. 

 

 

Diétne stravovanie

 

V   zmysle    zákona  č.  245/2008  Z. z.  o   výchove   a  vzdelávaní  (školský zákon) & 140  ods. 5 je možné poskytovať  vo  vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a  študentov.

 

V našom školskom stravovacom zariadení sa bude zabezpečovať diétne stravovanie  a  budú sa pripravovať dva druhy  diét:

 

diéta šetriaca

diéta bezgluténová – bezlepková

 

V  prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta  sa  informujte na tel. č. 055/641 51 42.  


 

Oznam

   

Upozorňujeme  stravníkov, že prihlasovanie a odhlasovanie  na  stravu  je  deň vopred  do   13.30 hodiny osobne alebo  telefonicky  na  tel. č.: 055/6415142   (v pondelok  ráno  je možné  sa  odhlásiť do 7.30 hod. len v prípade ochorenia).  

 

Pri  plánovaných   sústredeniach,  lyžiarskych   zájazdoch  a  výletoch  sú  žiaci alebo ich zákonní zástupcovia  povinní  vyhlásiť sa zo stravy  3 dni vopred.

 

 

Výber obeda z 1 na 2 a naopak je možný najneskôr 1 deň vopred do 13.00 h.

Z prevádzkových dôvodov nie je možné odhlásiť sa neskôr.

 

Neodhlásená alebo neodobraná strava  ostáva  k  úhrade,  nie  je  možné  spätné odhlásenie stravy. 

 

 

Výdaj stravy:

 

 

Raňajky:           6.00  –  7.45 hod.

 

Obedy:            11.30 – 14.20 hod.

                        pondelok- štvrtok

 

Obedy:            11.30 – 14.00 hod.

                        piatok

 

Večere:           18.00 – 19.40 hod.

 

                 *

     S T R A V N É  J E D N O T K Y   O D   1. 9. 2 0 1 8

 
                 

ZŠ Šport. gymnázia Košice

 

 

ZŠ ŠG ŠI:

 

 

Obed + olovrant: 1,58 + 0,25 =  1,83 €

 

Raňajky + desiata:

             0,54 + 0,35 = 0,89 €

 

   

 

 

Obed + olovrant:

             1,58 + 0,25 = 1,83 €

 

   

 

 

Večera:

   

0,99 €

 

 

 Spolu:

1,83 €

 

 

 

Spolu:

3,71 €

SŠ Šport.gymnázia Košice:

 

 

SŠ ŠG ŠI:

 

 

Obed + olovrant:

1,69 + 0,25 =  1,94 €

 

Raňajky + desiata:

             0,57 + 0,35 = 0,92 €

 

   

 

 

Obed + olovrant:

             1,69 + 0,25 = 1,94 €

 

   

 

 

Večera:

   

1,01 €

 

 

Spolu:

1,94 €

 

 

 

Spolu:

3,87 €

SŠ Nešportovci Košice:

 

 

ZŠ Nešportovci ŠI:

 

 

Obedy:

   

1,46 €

 

Raňajky + desiata:

             0,46 + 0,29 = 0,75 €

 

   

 

 

Obed + olovrant:

             1,36 + 0,21 = 1,57 €

 

   

 

 

Večera:

 

 

0,85 €

 

 

Spolu:

1,46 €

 

 

 

Spolu:

3,17 €

Súkromná ZŠ:

 

 

 

SŠ Nešportovci SŠI:

 

I.stupeň:

   

1,29 €

 

Raňajky + desiata:

             0,48 + 0,29 = 0,77 €

II.stupeň:

   

1,36 €

 

Obed + olovrant:

             1,46 + 0,21 = 1,67 €

 

   

 

 

Večera:

   

0,87 €

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:

3,31 €

ZŠ ŠG ŠI - bezlepková a šetriaca diéta:

 

SŠ ŠG ŠI - bezlepková a šetriaca diéta:

Obed + olovrant:

            1,59 + 0,25 = 1,84 €

 

Obed + olovrant:

             1,71 + 0,25 = 1,96 €

Večera:

 

   

0,99 €

 

Večera:

   

1,01 €

 

 

Spolu:

2,83 €

 

 

 

Spolu:

2,97 €

V  zmysle  zákona  č. 245/2008  Z.Z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka  uhrádza

výšku  finančného  príspevku  na stravovanie  vo  výške  nákladov  na nákup potravín podľa vekových

kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (www.minedu.sk) a čiastočnú úhradu

režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

     

Finančné  pásma  na  potraviny  pre  športové triedy a  športové školy sú upravené podľa prílohy č.2 k

VZN KSK č.13/2016. Náklady na nákup potravín hradí zákonný zástupca alebo stravník.

Príspevok na režijné náklady

           

Výška príspevku na režijné náklady je stanovená podľa VZN 13/2016, § 5 ods.5 nasledovne:

Raňajky:

 

0,05 €

           

Obedy:

 

0,20 €

           

Večere:

 

0,15 €

           

Spolu:

 

0,40 €

           

Príspevok  na  režijné náklady uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka  alebo dospelý stravník

v uvedenej výške  spolu  s príspevkom  na  úhradu potravín podľa  počtu  odobratých jedál. Splatnosť

príspevkov je do 5 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  Príspevok  na režijné náklady  je zahrnutý

v celkovej stravnej jednotke (viď tabuľka vyššie).

         

* Stravné jednotky pozostávajú z výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny a výšku

príspevku na režijné náklady.

           
                 

 

Kontakt /  Informácie

   (:  055/641 51 42

 

referentka: Marčišinová Zuzana