• Ciele matematiky

    • … „ MATEMATIKA je široká nádherná krajina otvorená

             pre všetkých, ktorým myslenie prináša skutočnú radosť.“ …                                        

      

                                                                                                          J. Fuchs

      

     Nebojte sa vstúpiť do tejto zaujímavej krajiny a zorientovať sa vo svete čísel, rovníc, grafov …

      

      

     Ciele vyučovania matematiky:


     Predmet zahŕňa:

     ► matematické poznatky a zručnosti, ktoré žiaci budú potrebovať v svojom ďalšom živote

     (osobnom, občianskom, pracovnom) a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie  potrebné v ďalšom živote;

     ► rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia;

     ► súhrn matematických poznatkov, ktoré patria k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka, informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť.

      

      

      

      

      


     Základná škola:

     Cieľom vyučovania matematiky je, aby žiak získal kľúčové kompetencie, ktoré mu umožnia úspešne pokračovať vo vyššom ročníku. Poslaním matematiky je naučiť žiakov riešiť problémy z praktického života, prispieť k formovaniu žiakovho intelektu, jeho morálneho profilu a charakterových rysov.

     Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni je rozvíjať kritické myslenie a schopnosť žiakov argumentovať. Vyučovanie matematiky poskytuje pre iné prírodovedné predmety metodológiu poznania s využitím získavania poznatkov induktívnou aj deduktívnou metódou, prechodu od empírie k abstrakcii a zovšeobecňovaniu.

      

     Gymnázium:

     Matematika rozvíja a prehlbuje pochopenie kvantitatívnych a priestorových vzťahov reálneho sveta. Spolu s informatikou formuje a rozvíja logické a kritické myslenie.

     Študentom umožňuje pomocou vlastného aparátu vytvárať hypotézy, uplatňovať deduktívne úvahy, využívať myšlienkové postupy, ktoré vedú k tvorbe štruktúr a tým prežitku celistvosti. Štúdium matematiky formuje presné myslenie, rozvíja schopnosť argumentácie a  tiež algoritmické myslenie.

     Cieľom vyučovania matematiky na gymnáziu je vytvárať schopnosť používať matematiku v realite a na matematické modelovanie reality.


      

     Matematika rozvíja matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov každodenného života, kedy môže žiak či študent aplikovať

     matematické modely myslenia a jeho prezentácie ako vzorce, diagramy, grafy, tabuľky a iné.

      

     Matematika je kľúčom k všetkým ľudským vedomostiam.

                                                        Leonard Euler