• Prijímacie talentové skúšky 2019 / 2020
     • Prijímacie talentové skúšky 2019 / 2020

     • Kritériá pre prijímacie konanie

      pre školský rok 2019 / 2020

       

      Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 20.11.2018, podľa § 65 ods. 1a) a 2, § 62 ods.7 a § 105 ods. 1 a 3 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1 ročníka  štvorročného štúdia  v školskom roku 2019/2020 pre odbory:

      7451 J - športové  gymnázium, 4 - ročné denné štúdium, 2 triedy, 50 žiakov.

      7471 M -  športový manažment, 4 - ročné denné štúdium, 1 trieda, 18 žiakov.

      Predpokladom prijatia uchádzačov o štúdium v obidvoch odboroch je úspešné vykonanie talentovej skúšky.

      I. Kritériá talentovej skúšky:

      1. Prospech, dávajúci predpoklady:

      • v študijnom odbore športové gymnázium, zvládnutie gymnaziálneho štúdia
      • v študijnom odbore športový manažment, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia

      2. Zdravotný stav – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť od  príslušného                                                           lekára ( postačuje potvrdenie od obvodného lekára) - súčasť prihlášky.

      3.Športová časť talentovej skúšky:

      • psychologický test - posúdenie predpokladov  pre výkonnostný šport
      • pohybové testy

       

      II. Podmienky pre úspešné vykonanie talentovej skúšky:

      Úspešný uchádzač musí súbežne splniť pri prijatí nasledovné podmienky:

      • z testov  všeobecných pohybových schopností musí uchádzač dosiahnuť minimálne 4 b.
      • z testov  špecifických pohybových zručností musí uchádzač dosiahnuť  minimálne 6 b.
      • minimálny možný počet bodov, ktoré musí uchádzač získať je 45 b. z maximálneho možného počtu 52 b.
      • body pridelené odbornou komisiou 28b.
      1. Testy všeobecných pohybových schopností

      Hodnotiace hľadiská všeobecných testov sú rôzne pre jednotlivé športy. Každé športové odvetvie si ich určuje v závislosti od pohlavia uchádzača a špecifických požiadaviek športového odvetvia. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou      od 0 do 3 bodov.

      Disciplíny:    (chlapci, dievčatá)

      1. beh na 50 m

      2. hod plnou 2 kg loptou

      3. skok do diaľky z miesta

      4. zhyby - chlapci, výdrž v zhybe - dievčatá

      5. beep test

      6. hĺbka predklonu.

      Maximálny počet bodov za všeobecné testy je 18 b.

       

      1. Testy špecifických pohybových zručností

      Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy podľa špecifických požiadaviek športového odvetvia,  ktoré zahŕňajú  4 disciplíny  hodnotené bodovou škálou           od 0 do 6 bodov.

      Maximálny počet bodov z testov  špecifických pohybových zručností je 24 b.

       

      1. Odborná komisia

      Komisia pre posúdenie výsledkov talentových skúšok menovaná riaditeľkou školy, prideľuje body na základe výkonnostných predpokladov, somatotypu, psychických predpokladov, perspektívy vo výkonnosti a študijných výsledkov na ZŠ.

      Minimálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 0 b.

      Maximálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 28 b.

      (Bližšie informácie získate kliknutím  tu)

       

      1. Žiak, ktorý získa minimálne 45 bodov, vyhovel talentovej skúške. Pri rovnakom počte bodov budú uprednostnení žiaci s lepším prospechom.

      2. Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov na talentovej skúške.

      3. Uchádzač, ktorý vyhovel talentovej skúške, ale pre nedostatok miesta nebol prijatý, bude v prípade uvoľnenia miesta posunutý v poradí.

      6. Výsledky talentovej skúšky budú zverejnené na webovej stránke školy do troch pracovných dní.

      7. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

       

      Termín na podanie prihlášky: 28. február 2019

      (Na prihlášku je potrebné uviesť šport, na ktorý sa uchádzač hlási).

       

       Termíny talentovej skúšky pre školský rok 2019/2020 - obidva študijné odbory

      Prvé kolo riadny termín:           7451 J - športové  gymnázium: 26.3.2019 (utorok) o 8,00 hod.

                                                        7471 M -  športový manažment: 27.3.2019 (streda) o 8,00 hod.

      Náhradný termín talentovej skúšky:        11.4.2019 (štvrtok) o 8,00 hod. v obidvoch odboroch

      Zápis na štúdium v školskom roku 2019/2020:    25.-26.4.2018 (štvrtok,  piatok)                                8,00 – 17,00 hod.  v obidvoch odboroch

       

       Stredná športová škola zabezpečuje prípravu v nasledovných kmeňových športoch:

      atletika (chlapci a dievčatá),           športová streľba (chlapci a dievčatá)   

      hádzaná (chlapci a dievčatá)         stolný tenis (chlapci a dievčatá)

      vzpieranie (chlapci a dievčatá)       športová gymnastika (chlapci a dievčatá)

      zápasenie (chlapci a dievčatá)       plávanie (chlapci a dievčatá)

      basketbal (chlapci a dievčatá)        bedminton (chlapci a dievčatá)  

      vodné pólo (chlapci a dievčatá)      karate  (chlapci a dievčatá) 

      ľadový hokej (chlapci a dievčatá)    futbal (chlapci a dievčatá)     

      taekwondo (chlapci a dievčatá)       fitnes (chlapci a dievčatá)     

          

       

      Škola prijíma žiakov aj na úpolové športy  ( judo, box, kickbox..) a iné športy (tenis, jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf...) a zabezpečuje všestrannú pohybovú prípravu.

      Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 055/6420681 alebo prostredníctvom emailovej adresy sgke@sportgymke.sk.

      V Košiciach, 11.1.2019

      PaedDr. Tatiana Švecová

                            riaditeľka školy

       

    • Turnaj v stolnom tenise
     • Turnaj v stolnom tenise

     • V priestoroch SŠŠ sa 30.1.2019 odohral  turnaj v stolnom tenise medzi reprezentantmi košických stredoškolských internátov odložený z Vianoc minulého roka. Turnaj  bol usporiadaný vrámci akcie boja proti obezite a zároveň bol spestrením programu všetkých zúčastnených žiakov. Na regulárnosť turnaja dohliadali traja zverenci pána  trénera Dzelinského. Zúčastnili sa ho dvojčlenné  družstvá chlapcov a dievčat z ôsmich domovov.

      V medzičase  žiaci  navštívili a prezreli si Sieň olympizmu.

      Víťazmi sa stali v dievčenskej aj chlapčenskej kategórii  zástupcovia zo ŠI na Medickej. Z našich žiakov  najlepšie obstála Štefánia Čavisová z III.B,ktorá sa umiestnila na peknom 2. mieste. 

    • Stredná športová škola
     • Stredná športová škola

     • Ponúkame:

      • vzdelávanie v nových odboroch:

      7451 J – športové gymnázium – 4-ročné štúdium, úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa  

      7471 M - športový manažment – 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa 

      • odbory  v experimentálnom overovaní:

      M digitálne služby v športe  - 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

      • M spracovanie dát v športe 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

      Forma štúdia: denné štúdium

                Podmienky prijatia:

      • ukončený  9. ročník ZŠ
      • zdravotná spôsobilosť
      • talentová skúška

      Vyber si:

      • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
      • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
      • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné
    • Atletika - výsledky
     • Atletika - výsledky

     • Viktória Rusnáková   2 stotiny za   Slovenským rekordom na 60m.

      Dňa   26.1.2019  sa v Bratislave konali medzinárodné preteky  V4 - Vyšegrdskej  4 v  mládežníckych kategóriach.

       Viktória Rusnáková obsadila 2.miesto  na 60m výkonom 7,90s čím zaostala za slovenským rekordom starých žiačok len o 2 stotiny , keď ju porazila iba  česká atlétka. V skoku do diaľky skončila na 2.mieste výkonom 531cm.  Rastislav Jelínek vyhral skok do diaľky medzi juniormi výkonom 647 cm.

       Elán míting

      Dňa 27.1.2019 sa v Bratslave konal tradičný medzináriodný míting dospelých.V silnej konkurencii si Maté Kišš v behu na 60m v osobnom rekorde 6,93s vybojoval 6.miesto  a   Rastislav Jelínek   v behu na 60m obsadil  13. miesto v  osobnom rekorde 7,10s..  Medzi ženami  v behu na 60m Viktória Rusnáková obsadila 13.miesto výkonom 8,19s.

      Pretekárom blahoželáme a držíme palce  v halvej sezóne.

       Mgr. Henrieta Rusnáková

      trénreka

    • ŠK Olympia - vodné pólo
     • ŠK Olympia - vodné pólo

     • Ď A K U J E M E VÁM !

      ŠK Olympia Košice Ď A K U J E všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby premiéra nášho účinkovania v najsledovanejšej súťaži na svete, ženskej Eurolige, dopadla na jednotku. Nebolo to jednoduché, ale nakoniec sme to SPOLOČNE zvládli a svetu ukázali, že s nami treba rátať. Bez Vás by to nebolo ono, priatelia, kamaráti vodného póla, nášho klubu. Poďakovanie patrí našim sponzorom, ktorí nám pomohli splniť si sen o účasti v Eurolige. Boli to náročné dni plné prípravy a samotnej realizácie, ale výsledok, podľa Vašich vyjadrení stál za to. Vďaka patrí našim fanúšikom, ktorí prišli naše kočky povzbudiť v ich neľahkých bojoch. Pomohli ste nám a dievčatám pri prekonávaní prekážok a veríme, že nás naďalej budete sledovať a povzbudzovať. Pre všetkých to bola jedna veľká škola, všetci sme sa čomusi priučili. Ideme spoločne ďalej vpred za ďalšími výzvami. Vaša Pia, pia, Olympia sa vo svete nestratí !!!!!!

    • Majstrovstvá  Slovenska  v chôdzi
     • Majstrovstvá  Slovenska  v chôdzi

     • Karin Devaldová dňa 27.1.2019  získala v Bratislavskej hale Elán bronzovú medailu na 3000m chôdzi v osobnom rekorde   a  Stanislava Hakulinová obsadila 5.miesto tiež v  osobnom rekorde.

      Mgr. Henrieta Rusnáková

      trénerka

    • Krajské kolo vo futsale
     • Krajské kolo vo futsale

     • Dňa 23.1.2019 naśa škola organizovala krajské kolo Košického kraja vo futsale chlapcov. Účasť potvrdilo desať škôl, ktoré boli rozdelené do 4 skupín. Hralo sa v telocvični na Bardejovskej ulici a SOŠ v Šaci. Do finálovej skupiny postúpili okrem nášho gymnázia aj  SŠG Užhorodská 39, KE SOŠ E.Stojan 1, Sp.N.Ves, Ev.gym.J.A.Komenského Škultétyho 10, KE 1.Vo finálovej skupine sme po výbornom výkone podľahli družstvu SŠG Košice 1:0 a v konečnom dôsledku tento výsledok rozhodol o postupujúcom do celoslovenského finále.

      Našu školu reprezentovali:

      1.Kevin Mikita IV.B

      2.Martin Mitrík IV.B

      3.Dávid Štédl IV.B

      4.Martin Timko IV.B

      5.Jakub Škvarek III.B

      6.Martin Bočkaj IV.B

      7.Martin Sabol VI.OA

      8.Radoslav Červený IV.B

      9.Matúš Bach IV.B

      10.Ivan Hluschko II.A

      tréner: Mgr.Milan Lalkovič

    • Adra večer o dobrovoľníckych zážitkoch z Albánska – Magické Albánsko
     • Adra večer o dobrovoľníckych zážitkoch z Albánska – Magické Albánsko

     • Dňa 23. januára sa skupina dievčat zo školského internátu zúčastnila 11. ADRA večera, na ktorom  rozvojová dobrovoľníčka Veronika Zimová prišla porozprávať ako sa na dobrovoľníckom pobyte v Albánsku denne stávala súčasťou pozitívnej zmeny vo vylúčených komunitách Albánska.

      Veronika Zimová svoje skúsenosti získala vďaka ročnému pobytu pre partnerskú organizáciu ADRA Albania s podporou SlovakAid. Okrem rozprávania o svojich dobrovoľníckych  aktivitách nám porozprávala aj o svojich zážitkoch z tejto krajiny, a aj o možnostiach rozvojového a humanitárneho dobrovoľníctva.

      Ďakujeme.

      Mgr. Eduard TYČ

    • Okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka
     • Okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

     • V okresnom kole Olympiády z nemeckého jazyka,dňa 17.1.2019, získala žiačka Anna Nathalia Jacková z 1.A triedy 1 miesto a postupuje do krajského kola . Ďakujeme za účasť a gratulujeme.

      Mgr. Rozložníková

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnili dvaja vynikajúci žiaci Nikol Pletan zo IV.A (kategória 2B) a Sebastián Sanislo z II.B (kategória 2A), pričom žiak Sanislo sa umiestnil na skvelom 3. mieste. Naši žiaci sa v silnej konkurencii nestratia,  zároveň im ďakujeme za účasť a víťazovi gratulujeme.

       

      Za PKCJ pripravili: Ing. Burdzová, PhD. a Mgr. Huppertová