• OZNAM PRE ŽIAKOV – MATURANTOV
     • OZNAM PRE ŽIAKOV – MATURANTOV

     • Na základe rozhodnutia MŠVVa Š SR zo dňa  8.04.2021 s účinnosťou od 12.04.2021 oznamujem, že od 12.04.2021 spúšťam prezenčnú výučbu pre končiaci ročník – triedy IV.A, IV.B a VIII.OA.

      Ostatné ročníky sa naďalej až do odvolania vzdelávajú dištančnou formou.

      Výučba prebieha v pondelok 12.04.2021 vo všetkých ročníkoch podľa doteraz platného rozvrhu hodín, zverejneného na stránke školy.

      Pri vstupe do budovy školy sú žiaci povinní preukázať sa platným negatívnym antigénovým alebo PCR testom na COVID19. Zoznam MOMiek je na stránke školy.

      Pri prezenčnej výučbe sú žiaci povinní mať vo všetkých priestoroch budovy školy respirátor FF P2.

      Škola zabezpečuje od 1.3.2021 stravovanie v ŠJ. Žiaci sa na stravu môžu nahlásiť telefonicky vedúcej ŠJ do 12.042.2021 – pondelok do 8.10 hod. na tel. čísle 055/6415 142.

      Výučba začína o 8.00 hod.

      Z prezenčnej výučby sú ospravedlnení žiaci, ubytovaní na školskom internáte, nakoľko tento zostáva naďalej z rozhodnutia MŠ zatvorený. Rovnako sú ospravedlnení žiaci na PN, v karanténe,  podrobujúci sa lekárskemu vyšetreniu, žiaci na športovom sústredení.

       

      PaedDr. Tatiana Švecová

      riaditeľka školy

    • OZNAM  PRE  STRAVNÍKOV
     • OZNAM  PRE  STRAVNÍKOV

     • Škola zabezpečuje od 1.3.2021 stravovanie v ŠJ pre žiakov a zamestnancov školy.

      Žiaci, ktorí sa vzdelávajú prezenčne, sa stravujú v školskej jedálni.

      Pre ostatných stravníkov – žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a zamestnancov školy na home office sa obedy vydávajú iba cez výdajné okienko s povinnosťou konzumácie mimo priestorov školy.

      Obedy cez výdajné okienko sa vydávajú v čase od 12.30 hod. do 13.30 hod alebo po dohovore s vedúcou ŠJ.

      V súvislosti s otvorením prezenčného vzdelávania pre žiakov končiaceho ročníka sa učitelia aj žiaci môžu na obed nahlásiť telefonicky do 12.04.2021 – pondelok do 8.10 hod. na tel. čísle 055/6415 142.

      Irena Miščíková

      vedúca školskej jedálne

       

    • Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ
     • Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ

     • Naber správny kurz a pridaj sa:

      👉 https://www.facebook.com/groups/480072166491454/

      Isto mnoho žiakov z Vašej školy chce ísť študovať medicínu, no niekedy majú problém sa zorientovať v informáciách ohľadom ich budúceho štúdia. Radi by sme pomohli a preto sme pre nich vytvorili skupinu na Facebooku (Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ). Táto skupina je určená pre žiakov predposledného ročníka, ktorí by radi študovali medicínu na niektorej z vysokých škôl na Slovensku alebo Česku a na prijímacie skúšky pôjdu v roku 2022. Skupina ponúka všetky potrebné informácie na jednom mieste, ako sú termíny podania prihlášok, DOD alebo podmienky prijatia. Zároveň je to možnosť na spoznanie sa so študentmi lekárskych fakúlt.

      Pomôžte nám aj Vy vytvoriť komunitu žiakov, ktorí sa budú vzájomne rozvíjať pri svojej ceste na medicínu.

    • 2 % z dane na podporu vašich detí !
     • 2 % z dane na podporu vašich detí !

     • Vážení priaznivci mládeže a športu,

      obraciame sa na vás s prosbou

      venujte 2 % z dane na podporu vašich detí !

       

      Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie.

      Nepredstavuje to pre Vás žiadny výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu športových a voľnočasových aktivít vašich detí.

      O vašu priazeň sa uchádza:

      - školský športový klub OLYMPIA  
       

      Tlačivo:

      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

       

    • VÝZVA - VYSKÁČ SI SCHODY
     • VÝZVA - VYSKÁČ SI SCHODY

     • Pripravili sme pre vás výzvu s názvom – „Vyskáč si schody!“ Pošli video, na ktorom dokážeš vyskákať päť schodov spôsobom, akým to robí Johny, a zaves video do komentu. Po Veľkej noci vyžrebujeme víťaza, ktorý získa tričko zo Slovenského atletického zväzu.

      Veľa šťastia!

      https://fb.watch/4AamokNR68/

       

     • Inšpiruj sa...trénuj s nami...

     • Pozri si ďalší tréning v podaní slovenských reprezentantov v bedmintone spoločne s našimi žiakmi Miškou a Matúšom...

      inšpiruj sa...trénuj s nami...

       

    • Beseda: S knihou o knihe – výnimočne online
     • Beseda: S knihou o knihe – výnimočne online

     • Keď sa povie marec, predstavíme si koniec zimy a pomalý nástup jari. Obdobia, ktoré predstavuje začiatok niečoho nového . A je to tak, veď prvý letný deň nám svieti v kalendári už 20. marca. A nielen to. Je tu obdobie aj Veľkej noci, bahniatok, vône trávy a teplých lúčov slnka. Marec má však  aj svoje vlastné špecifikum. Je mesiacom knihy. Aby sa kniha úplne nevytratila z rúk žiakov a študentov našej školy, každoročne si jej významnú úlohu pripomíname malou besedou, kedy hlavnú úlohu zohráva práve ona. Akákoľvek! Malá, veľká, tenká, hrubá, nová, stará, vlastná či požičaná, z domácej či zahraničnej produkcie. Cieľom je ponechať priestor žiakom, aby „tú svoju obľúbenú“ predstavili ostatným spolužiakom  a tak ich možno motivovali  k jej prečítaniu. Vysvetlili dôvod, prečo si vybrali práve danú knihu, prečo si ju prečítali aj viackrát, či by ju odporučili svojim kamarátom, čo ich zaujalo na príbehu, porovnali filmovú verziu s tlačenou, aké prvotné asociácie v nich vyvoláva obal knihy a či korešponduje s príbehom, či by v príbehu chceli niečo zmeniť a čosi z nej na ilustráciu prečítali.

      Tentoraz sa ale beseda uskutočnila netradične – online, nakoľko nás nepriaznivá situácia stále drží v domácom prostredí. Žiaci ukázali, že kniha vôbec nepatrí do „starého železa“, a že sa dokáže v domácej knižnici nájsť dobrodružná, fantasy, sci-fi, detektívka, ľúbostná, robinsonáda, denníková, vedecko-náučná, biografická alebo zo života mladých ľudí. Beseda s príznačným názvom S knihou o knihe svoj cieľ splnila. Že na ňu nebude na poličke sadať prach, ale že s nami zaspí položená na nočnom stolíku.

      Mgr. Alena Rapavá

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Vážení pedagógovia – učitelia, tréneri a vychovávatelia a nepedagogickí zamestnanci,

      každoročne si pripomíname významný sviatok všetkých zamestnancov v školstve - 28.marec - Deň učiteľov. Tento dátum pre oslavu vzdelávacej a výchovnej práce nie je zvolený náhodne. Je súčasne každoročnou spomienkou  na velikána pedagogiky, učiteľa národov – Jána Ámosa Komenského.

      Pedagogická profesia nie je  iba zamestnanie, je to  jedno z najušľachtilejších povolaní. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá nepodlieha veku ani inflácii. Poslaním pedagóga už od antiky je viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu pravdy, krásy sveta a viesť ho k tomu, aby si náš svet vážil, aby ho chránil a zdokonaľoval a zlepšoval ho uplatňovaním všeľudských morálnych hodnôt.

      Ak by nezasiahla pandémia koronavírusu  boli by sme všetci teraz v škole, kde by sme, tak ako každý rok, oslávili dôstojne svoj sviatok. Koronavírus nám to však zmenil rovnako, ako zmenil aj našu každodennú pedagogickú činnosť. Hoci nás aj žiakov zavrel do domácností, poslanie pedagóga – vzdelávať a učiť – sa neskončilo, iba zmenilo priestory, formy a metódy a možno popri žiakoch sa na vzdelávaní vedome či okrajovo zúčastňujú aj rodičia. Karanténa však priniesla aj niečo pozitívne – ukázala v plnej sile nenahraditeľnosť pedagóga v procese vzdelávania.

      Mnohí rodičia si možno až teraz uvedomili, vďaka dištančnému vzdelávaniu, čo v skutočnosti robíte a majú možnosť vidieť aj to, ako to robíte. Vidia, že nie je jednoduché zaujať skupinu detí a mládeže natoľko, aby preberanej téme nielen venovali primeranú pozornosť, ale aby ju aj pochopili a zapamätali si ju. Verím, že aj vďaka tomu vzrastie u rodičov a v spoločnosti úcta a dôvera k profesii pedagóga a zvýši sa tak jej dlhodobo podceňovaný spoločenský status.

      Profesia pedagóga vyžaduje jeho neustále vzdelávanie, čo sa v plnej miere prejavilo aj v týchto pandemických časoch. S presunom výučby do domácností ste museli aj vy  - učitelia a tréneri - zmeniť zaužívané formy a metódy svojej práce a tak povediac za pochodu dennodenne si osvojovať nové zručnosti a kompetencie, nakoľko kľúčovým prostriedkom výučby sa stali informačno-komunikačné technológie. Boli ste nútení osvojiť si nové komunikačné kanály – ZOOM, edupage a iné a tomu prispôsobiť obsah a metódy sprostredkovaného učiva.

      Ďakujem všetkým zamestnancom – pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a celkovom mene školy v súčasnosti za zodpovedný a profesionálny prístup k práci, za ich ľudský postoj a veľkorysé srdce pri plnení náročných úloh priameho výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj pri plnení všetkých ostatných prác súvisiacich s celkovým technicko-hospodárskym chodom školy.

      Zo srdca vám prajem hlavne pevné zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov,   správnu motiváciu a podnetné prostredie na vaše tvorivé aktivity. Nech sa nám podarí naplniť naše motto: „ Per aspera ad astra“!

      PaedDr. Tatiana Švecová

             riaditeľka školy 

     • Michael Oravec - naša hviezda

     • Naša hviezda..........veľká gratulácia....

      Vyjadrenie trénera:

      🇸🇰 To čo predviedol @michaeloravec na FIS MSJ Krasnoyarsk 2021 sa zapíše do histórie slovenského freeskiingu. Nemôžem byť na teba viac hrdý. Ďakujem 🙏 že som toho mohol byť súčasťou a tiež dik všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali...

    • Milí študenti!
     • Milí študenti!

     • Radi by sme Vám oznámili, že vyšlo marcové číslo časopisu Kam po strednej s aktuálnymi informáciami o štúdiu na vysokých školách. 

      V marcovom vydaní časopisu si nájdete informácie o termínoch na podanie prihlášky, študijných programoch, prijímacích pohovoroch, 8-stranovú prílohu "Štúdium informatiky” ako aj zaujímavé články zo sveta VŠ a firiem. 

      Nové číslo časopisu si môžete ihneď prelistovať. Stačí si kliknúť na tento odkaz: 

      https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

       

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Každoročne 22.marca si na celom svete, aj u nás v škole  si pripomíname mimoriadny význam a dôležitosť životodarnej tekutiny - vody. Žiaci sa v tento deň zapojili  do výzvy VYUČOVANIE V MODROM. Oblečení v modrom s pohárom čistej vody dbali na svoj pitný režim. Počas online hodín diskutovali o vode, o možnostiach využitia a šetrenia vody, o vodných zdrojoch a ich ochrane, vyučujúci zdieľali žiakom videá o vode v slovenčine i v cudzích jazykoch, učebné materiály žiarili farbami vody.  Na hodinách matematiky žiaci riešili zábavné úlohy, na hodinách cudzích jazykov - ANJ, RUJ  kvízy so zameraním na vodu. Žiaci II.AM sa  zúčastnili webinára Slovenského olympijského a športového výboru na tému Svetový deň vody a oceánov.

      SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV pokračuje do 28.3.2021

      Úloha: ČO PRE VÁS ZNAMENÁ VODA?

      Chcete ju splniť? Dajte najavo svoju kreativitu. Nakreslite komiks alebo vtip, napíšte báseň alebo príbeh, urobte zaujímavé foto alebo natočte krátke video (v hlavnej úlohe voda) atď. Svoje výtvory nezabudnite poslať na edupage do správy pre vyučujúcu p. Ivetu Lévaiovú, resp. svojmu triednemu učiteľovi najneskôr do 28.3.2021.

      Môžete sa inšpirovať kreativitou žiakov z III.OA vo fotoalbume.

      Za úspešnú organizáciu a realizáciu podujatia patrí poďakovanie všetkým vyučujúcim a vedeniu školy.

      Mgr. Iveta Lévaiová (koordinátor ENV)