• Boli sme súčasťou pokusu o vytvorenie svetového rekordu - ONLINE PHYSICAL EDUCATION WORLD RECORD
     • Boli sme súčasťou pokusu o vytvorenie svetového rekordu - ONLINE PHYSICAL EDUCATION WORLD RECORD

     • Ani v týchto, pre športovcov komplikovaných  dňoch, sme nezaháľali a dňa 22.4. sme sa aktívne zapojili do celosvetovej výzvy – vytvoriť na sociálnej sieti Facebook najväčšiu hodinu telesnej a športovej výchovy!!! Organizátorom z Poľska sa  podarilo zaregistrovať vyše 50 000 pripojení zo 45 krajín sveta a zaregistrované boli pripojenia aj našich študentov a kolegov!!!

      učitelia TŠV: PaedDr. E. Valentová, PhDr.  M. Nemec, Mgr. D. Velďáková, Mgr. M. Lalkovič

    • Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/
     • Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/

     • Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/


      Najaktuálnejšie informácie v súvislosti s ochorením sú aktualizované na dennej  báze:

      https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


      • Údaje o aktuálnej epidemiologickej situácii vo svete sú uvedené na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie
      • Krajiny označené  „Local transmission“ (preukázané šírenie ochorenia na území krajiny) - pre osoby vracajúce sa z tejto  krajiny sa v nadväznosti na vyhodnotenie rizika odporúča karanténa.
      • Krajiny označené „Imported cases only“ (len importované prípady , šírenie na území krajiny sa doposiaľ  nezistilo) - pre osoby vracajúce sa z tejto krajiny sa karanténa zatiaľ neodporúča.

      Odporúčané webové stránky:

      www.uvzsr.sk  

      /záväzný dokument vydaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky/

      • Údaje o opatreniach, ktoré sú potrebné ku zamedzeniu rizika infekcie koronavírusom a ostatných respiračných ochorení sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá je priebežne aktualizovaná a je základným relevantným dokumentom pri postupoch v súvislosti s koronavírusom.

      https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

      https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

      Košický samosprávny kraj v zmysle prevencie si uvedomuje závažnosť infekcie koronavírusom COVID - 19. Upozorňuje na nasledovné skutočnosti, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť a kontrolovať mobilitu zamestnancov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako aj všetkých obyvateľov kraja.

      Čo je koronavirus?

      Akútne respiračné ochorenie spôsobené vírusom - vírusová pneumónia. Ide o kvapôčkovú infekciu , ktorú sprevádzajú tieto klinické príznaky:

      • Zvýšená telesná teplota nad 37,8  C
      • Kašeľ
      • Nádcha
      • Bolesť svalov a kĺbov prípadne sťažené dýchanie

      Inkubačná doba vírusu  je 2 – 14 dní od vstupu vírusu do organizmu.

      Školstvo:

      Stredné školy a školské zariadenia: riaditelia škôl a školských zariadení  zabezpečia pri vstupe do budovy, školských stravovacích zariadení, ďalších objektov, kde sa zdržiavajú žiaci a zamestnanci /na viditeľne označených miestach/ bezdotykové dávkovače dezinfekčného prostriedku na alkoholovej báze.

      Každému žiakovi a zamestnancovi odporúčame pri vstupe do budovy prípadne iného školského objektu dezinfekciu aplikovať.

      Odporúčame používanie dezinfekčných prostriedkov zabíjajúcich vírusy a baktérie minimálne 1- krát denne t.j. dezinfekcia sociálnych zariadení, kľučiek, priestorov na výdaj stravných jednotiek, veľkých plôch, šatní , atď.

      Študenti, ktorí sa zúčastňujú výučbového procesu v zdravotníckych zariadeniach, podliehajú zvýšenému hygienicko-epidemiologickému režimu.

      Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame  zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu  v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup. Je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa.

      Žiakom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť cestovania.  Študenti na programoch ERASMUS+ v zahraničí, v regiónoch Lombardie a Benátok v Taliansku, odporúčame návrat na  Slovensko a riadiť sa vyššie uvedenými odporúčaniami. Riaditeľom škôl odporúčame zrušiť výlety, exkurzie a iné spoločenské akcie a organizáciu iných podujatí /kiná, divadlá, športové podujatia, .... /.  

      Organizácie sa zároveň riadia všeobecným usmernením uvedeným v predmetnom dokumente. 

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.

      Príloha:

      Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 /druhá aktualizácia/

      Usmernenie_HH_SR_COVID_19_druha_aktualizacia.pdf

      Koronavirus_en_(2).pdf

      Koronavirus_modry_A5.pdf

      Koronavirus_biely_A5.pdf


      Odporúčané materiály  na použitie Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


      Ing. Daniela Furstenzellerová MBA – vedúca Oddelenia zdravotníctva KSK

      Mgr. MUDr. René Hako PhD., MHA, MPH, MBA – lekár Košického samosprávneho kraja

    • Oznam pre žiakov maturitných ročníkov
     • Oznam pre žiakov maturitných ročníkov

     • Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách končí 7.mája 2020. Dňa 7. mája 2020 sa uskutoční aj koncoročná klasifikačná porada per rollam. Vyučujúci maturitných ročníkov uzatvoria známky do 5. mája 2020 do 15,00 hod. prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

      PaedDr. Tatiana Švecová

      riaditeľka školy

    • Oznam pre maturantov
     • Oznam pre maturantov

     • Informácie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020:

      Vyučovanie sa pre posledné ročníky v SŠ končí 7. mája 2020.

      Vysvedčenie posledného ročníka SŠ vydá SŠ spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

      V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

      Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020: TU

      Pozri tiež: https://sportgymke.edupage.org/a/maturita-info

    • Oznam pre maturantov
     • Oznam pre maturantov

     •  

      Radi by sme Vás informovali, že v pondelok 27. 4. 2020 o 14,00 hod. bude prebiehať virtuálny deň otvorených dverí s účasťou viac ako 30 fakúlt a vysokých škôl  zo Slovenska a Českej republiky. Podujatie bude prebiehať na stránke

      https://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk,

      kde prebehnú jednotlivé prezentácie vysokých škôl a fakúlt.

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, pedagógovia, tréneri a žiaci,

      vzhľadom na predĺženie prerušenia vyučovania na školách si Vám dovoľujeme posunúť informácie s užitočnými kontaktmi.

      Ak potrebujete poradiť či pomôcť, k dispozícii máte aj nasledovné možnosti psychologickej a špeciálno-pedagogickej pomoci poskytovanú VÚDPaP-om:

      - telefonická linka pre rodičov, ktorí akútne potrebujú pomoc psychológa: 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9:30 do 14:30)

      - bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00)

      V prípade potreby je Vám, rodičom, pedagógom, trénerom, či žiakom k dispozícii školská psychologička Mgr. Lucia Snopková v čase od 8:30 do 11:00 na telefonickej linke 055/6415120 alebo na emaili sss.snopkova@gmail.com .

      Spoločne to zvládneme!

     • Zacvičte si doma!

     • Odporúčané cvičenia:

      Posilňovania horných a dolných  partií  tela - na spevnenie celého tela svojou  vlastnou  váhou:

      Posilňovanie dolných  partií  tela - na spevnenie  problémových  partií  tela (stehna, zadok, spodné bruško-  svojou  vlastnou  váhou):

      Cvičenia KICK BOX - kopy (posilňovanie dolných partií tela + spevňovanie aj horných partií tela pri stálom pevnom držaní paží v základnom postoji - ruky v päsť pred hrudníkom):

      ...veľa chuti a energie do cvičenia Vám všetkým prajem

        Mgr. Jana Kordiaková 

    • Oznam k prijímacím skúškam
     • Oznam k prijímacím skúškam

     •  

      Vedenie Strednej športovej školy, Košice oznamuje záujemcom o štúdiu, že prijímacie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa v plánovanom termíne 24. 3. 2020 - Hokejová akadémia neuskutočnia a taktiež 26. 3. 2020 - ostatné športy sa talentové skúšky neuskutočnia. Nové termíny Vám budú včas oznámené.  

       

       

      Ďakujeme za porozumenie. Vedenie SŠŠ

      Košice, 17. marec 2020

    • Basketbal - výsledky
     • Basketbal - výsledky

     • Európska mládežnícka liga EGBL 

      Naše žiačky II.OA  Fleischerová Ľudmila a Nela Čatlošová sa zúčastnili tretieho turnaja EGBL ligy v Rige a pomohli vybojovať družstvu Young Angels U14 Košice miestenku na finálový turnaj 8 najlepších tímov. 

       

      Basketbal kadetky výsledky 7.-8.3.2020

      BAM Poprad - Young Angels U17 Košice 27:62

      Body :  Surmanová 8, Siladiová 7, Rebejová 4, Kupčová 3

      ŠKBD Spišská Nová Ves - Young Angels U17 Košice 55:50

      Body : Rebejová 12, Kupčová 4

    • Majstrovstvá Slovenska juniorov v zápasení vo voľnom štýle
     • Majstrovstvá Slovenska juniorov v zápasení vo voľnom štýle

     • V sobotu, 7.3.2020 sa konali v Snine Majstrovstvá Slovenska juniorov v zápasení vo voľnom štýle.

      Naši žiaci si počínali úspešne keď si vybojovali následné výsledky.

      Ninka KOLLÁROVÁ vo váhe do 53 kg - 1.miesto

      Jakub ZAVACKÝ vo váhe do 70 kg - 1.miesto

      Martin KUBELA vo váhe do 74 kg - 5.miesto

      Makar VYHIVSKYI vo váhe do 86 kg - 1.miesto

      Patrik TOMLEIN vo váhe do 97 kg - 1. miesto

      Družstvo ZK  KOŠICE 1904 - 1.miesto

       

    • Rastislav Jelínek juniorským majstrom Slovenska
     • Rastislav Jelínek juniorským majstrom Slovenska

     • Rasťo Jelínek juniorským majstrom Slovenska v skoku do diaľky, strieborný na 60m a v štafete 4x200m.

      Rasťo Jelínek si 7.3.v rámci majstrovstiev Slovenska juniorov v Bratislave vybojoval jednoznačný titul v skoku do diaľky výkonom rovných 700 cm. Tento výkon dosiahol necelých 10 minút po dobehnutí finálového behu juniorov na 60 m, kde výkonom 7,01s vybojoval striebornú medailu. Ďalšiu striebornú medailu vybojoval v štafete 4x200m, kde pomohol družstvu chlapcov Slávia TU Košice.

      5.miesto v trojskoku obsadil Juraj Haják a 5.miesto vybojovalo družstvo junioriek v štafete 4x200m, kde tretí úsek bežala Jarka Semanová a finišmankou  bola do formy dostavajúca sa Viktória Rusnáková.8.3.2020 v nedeľu sa konali majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva, kde sa do finále na 60m prebojoval Matej Brácho, ktorý obsadil 2.miesto. Keďže 10minút po finálovom behu bol podaný protest pre porušenie uliatého štartu chybou štartéra, bol po dvoch hodinách opakovaný finálový beh na 60m prekážok,kde nakoniec Maťko obsadil 4.miesto v osobnom rekorde. 

      Pretekárom gratulujeme!

      Mgr.Henrieta Rusnáková

    • Michaela Molnárová majsterkou Slovenska v skoku do výšky!
     • Michaela Molnárová majsterkou Slovenska v skoku do výšky!

     • Úspešne sme bojovali na majstrovstvách SR juniorov v Bratislave. 

      Dve finálové umiestnenia vybojovala Natália Gyomraiová (III. A) - 6m na 60m prekážok a 8m v skoku do diaľky - po dlhom tréningovom manku výborné výsledky.

      Michaela Molnárová (V.OA) začala "až" príliš rýchlo na prekážkach - bola z toho diskvalifikácia. O to viac sme sa tešili v skoku do výšky, kde vybojovala 1. miesto a výkonom 163 cm si vezie domov titul Majsterky SR. 

      Gratulujeme! 

      Trénerka Janka Velďáková